Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 652/VPUBND-TH 24/03/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2022
2 653/VPUBND-TCKH 24/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2022
3 1469/BC-UBND 24/03/2022 BÁO CÁO Tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
4 723/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch Phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
5 1470/UBND-XDCB 24/03/2022 V/v đăng ký bổ sung vốn năm 2022
6 1471/UBND-TCKH 23/03/2022 V/v tạm ứng kinh phí chi bồi thường, hỗ trợ công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (thị trấn Mỹ An)
7 1384/BC-UBND 21/03/2022 Báo cáo về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương
8 1473/UBND-NN 24/03/2022 Về việc đăng ký mô hình sản xuất hữu cơ giai đoạn 2022-2025
9 720/VPUBND-VX 04/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2022
10 1838/KH-UBND 29/12/2021 KẾ HOẠCH Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Tháp Mười, giai đoạn 2021 - 2030
11 1465/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 1464/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 1463/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 1462/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 1461/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 1460/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 1459/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 1458/QĐ-UBND 23/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Trọng Bình, thửa 116, tờ bản đồ số 14, thị trấn Mỹ An
19 1457/QĐ-UBND 23/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Trọng Bình, thửa 115, tờ bản đồ số 14, thị trấn Mỹ An
20 1456/QĐ-UBND 23/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Hoàng Thái, thị trấn Mỹ An