Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 811/VPUBND-TH 13/04/2022 V/v tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và thực hiện thủ tục hành chính về môi trường đối với các dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa
2 810/VPUBND-VX 13/04/2022 V/v triển khai Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Tây Nam bộ tại Đồng Tháp năm 2022
3 809/VPUBND-VX 13/04/2022 V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất tỉnh Đồng Tháp năm 2022
4 820/VPUBND-NN 14/04/2022 Về việc thông tin cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn
5 819/VPUBND-NN 14/04/2022 Về việc chuẩn bị nội dung tiếp đoàn tỉnh chấm điểm các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2021
6 818/VPUBND-VX 14/04/2022 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
7 817/VPUBND-VX 14/04/2022 V/v triển khai Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất tỉnh Đồng Tháp năm 2022
8 10950/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến kênh 500 (Ấp 1)
9 1878/QĐ-UBND 14/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ Bắc kênh Hồng Kỳ (kênh Công Sự đến ranh Tam Nông)
10 1877/QĐ-UBND 14/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao Nam kênh Nhì (kênh 307 - kênh TM - MA)
11 1876/QĐ-UBND 14/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh Xáng - kênh Chà (NVT A - NVT B)
12 1875/UBND-TCKH 14/04/2022 V/v góp ý về đánh giá công tác thu 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
13 1874/QĐ-UBND 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1873/QĐ-UBND 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 1871/QĐ-UBND 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 1870/QĐ-UBND 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 1869/QĐ-UBND 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1868/QĐ-UBND 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
19 1823/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022
20 1864/KH-UBND 14/04/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện đến năm 2030