Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10944/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Dương Văn Hòa
2 871/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v tăng cường quản lý chất thải đối với F0 cách ly tại nhà
3 870/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
4 869/VPUBND-TCKH 18/04/2022 V/v hỗ trợ điều tra, khảo sát thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp
5 867/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
6 866/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v thực hiện Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
7 865/VPUBND-XDCB 18/04/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng xã Mỹ Quí cho Công ty TNHH XD và TM Song Hải Đồng Tháp theo quy định
8 10948/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trường Xuân
9 10943/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, Sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Lợi
10 1911/UBND-TCKH 18/04/2022 V/v hỗ trợ tổ chức Đại hội thành viên thường niên Hợp tác xã
11 1886/BCĐ 14/04/2022 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
12 1910/UBND-NN 18/04/2022 Về việc phối hợp thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn
13 854/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 874/KHPH- SNN- HNCT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh
14 1909/UBND-TH 15/04/2022 V/v ý kiến về dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã
15 853/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2022
16 852/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v tiếp tục thực hiện cập nhật phần mềm đánh giá cấp độ dịch
17 851/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
18 850/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn huyện
19 849/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động
20 1903/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Đinh Minh Dũng và bà Trương Thị Tuyết Hồng, thị trấn Mỹ An