Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1452/UBND-VX 23/03/2022 V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác trẻ em năm 2022
2 11837/KH-UBND 29/12/2021 KẾ HOẠCH Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật huyện Tháp Mười giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
3 645/VPUBND-VX 23/03/2022 V/v hỗ trợ thông tin bảo hộ công dân tỉnh Đồng Tháp đang sinh sống tại U-crai-na
4 640/VPUBND-NN 23/03/2022 Về việc triển khai Quyết định công bố hiện trạng rừng tỉnh Đồng Tháp năm 2021
5 1451/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
6 1450/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 1448/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 1446/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 1445/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 1444/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 1443/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 1442/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 1441/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1440/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 1438/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 1437/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 1436/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1435/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1435/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1434/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội