Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1178/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 1177/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 1176/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 1175/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 1174/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
6 1173/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
7 1172/UBND-NC 11/03/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 1170/UBND-NC 10/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 1129/UBND-VX 09/03/2022 V/v thống nhất tổ chức dạy học trực tiếp tại Trung tâm ngoại ngữ Á Âu
10 518/VPUBND-TH 10/03/2022 V/v hỗ trợ bổ sung thông tin trên Trang Thông tin điện tử huyện Tháp Mười
11 10546/QĐ-UBND 12/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình CDC trung tâm xã Phú Điền
12 11047/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp chợ cũ TT Mỹ An
13 1158/QĐ-UBND 10/03/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều (điều chỉnh, bổ sung lần 5)
14 1156/UBND-XDCB 10/03/2022 V/v cung cấp quy mô đầu tư hạng mục Đường dẫn vào Cầu Vĩnh Bửu – Trường Xuân và BT, GPMB thuộc huyện Tháp Mười
15 1154/BC-UBND 10/03/2022 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Kỳ báo cáo: 28/02/2022
16 1153/QĐ-UBND 10/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Lý Thị Hoàng, thị trấn Mỹ An
17 519/VPUBND-NN 10/03/2022 Về việc cung cấp thông tin các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, tiểu thương tham gia sàn thương mại điện tử
18 1151/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 1150/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 1149/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng