Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1105/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 1104/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Thiệt
3 1103/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
4 1102/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
5 1101/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
6 1100/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 1099/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 1098/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 1097/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 1096/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 1095/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 1094/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 1093/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1092/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 1091/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 1090/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 1089/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1088/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1087/UBND-NC 09/03/2022 Về việc áp dụng chính sách hỗ trợ khác thuộc dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 1)
20 1086/QĐ-UBND 09/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Trịnh Đức Hiếu, xã Mỹ Quí