Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1446/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 1445/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
3 1444/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
4 1443/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
5 1442/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
6 1441/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 1440/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 1438/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 1437/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 1436/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 1435/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 1435/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 1434/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1433/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 639/VPUBND-VX 23/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy giá trị bền vững và Số hóa di sản văn hóa
16 1431/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 1430/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 1383/BC-UBND 21/03/2022 BÁO CÁO Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2020 - 2021
19 1429/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 1428/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội