Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1404/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 1403/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
3 1402/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
4 1401/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
5 1400/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
6 1395/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 1394/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 1393/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 1392/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 1391/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 1390/UBND-VX 22/03/2022 V/v thực hiện dự án mô hình giảm nghèo từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
12 634/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
13 633/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v thực hiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn Tỉnh năm 2022
14 632/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2022 trên địa bàn huyện
15 631/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 98/TB-VPUBND ngày 18/3/2022
16 630/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022
17 1388/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Nguyễn Ngọc Giàu
18 1387/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Tấn, xã Hưng Thạnh
19 1386/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Thanh Liệt, xã Hưng Thạnh
20 1385/BC-UBND 22/03/2022 Tình hình thực hiện công tác đấu giá trên địa bàn huyện Tháp Mườii