Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6192/UBND-NN 09/09/2023 Về việc góp ý dự thảo Đề cương Đề án sản xuất nông nghiệp sinh thái theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2023-2030
2 [6191/UBND-NN 09/09/2023 Về việc Về việc cung cấp nội dung xây dựng Ebook - Sổ tay giới thiệu về làng nghề, làng nghề truyền thống
3 [6190/UBND-NN 09/09/2023 V/v học tập trong XD NTM kiểu mẫu, Mô hình Làng thông minh; một số Mô hình nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
4 [6189/UBND-XDCB 09/09/2023 V/v gặp gỡ trao đổi với Tổ Công tác của UBND Tỉnh về hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn huyện
5 [6199/UBND-VX 09/09/2023 V/v BN chức danh mầm non, phổ thông theo Công văn số 306/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 6192/UBND-NN 09/09/2023 Về việc góp ý dự thảo Đề cương Đề án sản xuất nông nghiệp sinh thái theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2023-2030
7 6193/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 [6194/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 [6195/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 6196/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 [6197/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 6236/UBND-TCKH 09/09/2023 Về việc thông báo và vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được xuống giống vào mùa vụ tiếp theo trong phạm vi GPMB dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845
13 6209/QĐ-UBND 11/05/2540 6209/QĐ-UBND - 08/09/2023] Về việc thay thế Quyết định số 277/QĐ-UB ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà tái định cư tại Cụm dân cư trung tâm xã Phú Điền - bà Đoàn Thị Bững
14 [6208/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 của UBND huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất
15 6207/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 của UBND huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất
16 [6205/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 của UBND huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất
17 6204/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 của UBND huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất
18 6206/QĐ-UBND 09/08/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 của UBND huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất
19 [6203/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 của UBND huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất
20 6226/UBND-VX 09/09/2023 V/v hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ