Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3800/QĐ-UBND 18/07/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo do thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19, năm 2021
2 1273/VPUBND-VX 18/07/2021 V/v báo cáo thực trạng hoạt động lĩnh vực thư viện
3 1279/VPUBND-TCKH 17/07/2021 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài chính
4 1276/VPUBND-TH 18/07/2021 V/v báo cáo 5 năm kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
5 3608/UBND-VX 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình Việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
6 3609/UBND-NN 12/07/2021 V/v nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021
7 5324/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Đốc Binh Kiều, QS Mỹ Đông
8 3767/UBND-XDCB 16/07/2021 V/v khung tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 1258/VPUBND-NV 16/07/2021 V/v báo cáo Nghị quyết số 39-NQ/TW và báo cáo giám sát công tác cán bộ năm 2021
10 1259/VPUBND-TCKH 16/07/2021 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
11 1260/VPUBND-TCKH 16/07/2021 V/v hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo do cách ly xã hội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
12 1261/VPUBND-TCKH 16/07/2021 V/v quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ
13 1262/VPUBND-NV 16/07/2021 V/v thực hiện chế độ trợ cấp theo bằng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khóm
14 3762/QĐ-UBND 16/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Ngon
15 3763/QĐ-UBND 16/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 605/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư An Phong - Đường Thét - Nguyễn Văn Quang
16 3764/QĐ-UBND 16/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Quyết Thắng
17 3765/QĐ-UBND 16/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 618/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư An Phong - Đường Thét - Dương Văn Tâm
18 3766/QĐ-UBND 16/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Võ Thanh Tòng
19 3768/QĐ-UBND 16/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Văn Dũng
20 3769/QĐ-UBND 16/07/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị An