Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4589/UBND-TCKH 03/08/2022 V/v kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
2 4588/UBND-XDCB 03/08/2022 V/v xác lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục và tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến nông sản tại huyện Tháp Mười
3 1857/VPUBND-XDCB 03/08/2022 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do Tỉnh quản lý năm 2021 sang năm 2022
4 1856/VPUBND-VX 03/08/2022 V/v thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Dân số, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản
5 1854/VPUBND-TCKH 03/08/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
6 1853/VPUBND-TCKH 03/08/2022 V/v thực hiện các nội dung cam kết cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
7 1852/VPUBND-NN 03/08/2022 Về việc khẩn trương thực hiện Chương trình OCOP năm 2022
8 1851/VPUBND-TCKH 03/08/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
9 1850/VPUBND-TCKH 03/08/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
10 1849/VPUBND-NN 02/08/2022 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 748/UBND-KT ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
11 1848/VPUBND-NN 02/08/2022 Về việc đại diện tổ chức Seed to Table đến làm việc tại huyện (8/2022)
12 4576/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 4575/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 4574/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 4573/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 4572/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 4571/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 4570/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 4569/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 4568/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội