Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 604/VPUBND-NN 18/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện theo nội dung yêu cầu Kế hoạch Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2022
2 603/VPUBND-VX 18/02/2022 V/v điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng
3 602/VPUBND-NN 18/03/2022 Về việc tham mưu rà soát Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
4 1332/UBND-XDCB 17/03/2022 V/v báo cáo định kỳ tiến độ đầu tư công
5 598/VPUBND-XDCB 17/03/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục tại chợ Trường Xuân
6 595/VPUBND-VX 17/03/2022 V/v phối hợp thống nhất nhân sự tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022
7 593/VPUBND-TCKH 17/03/2022 V/v khẩn trương thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
8 590/VPUBND-XDCB 17/03/2022 V/v tham mưu UBND huyện hướng dẫn cho Công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu trình tự, thủ tục đầu tư vào Cụm công nghiệp - Dịch vụ thương mại Trường Xuân (lần 2)
9 589/VPUBND-VX 17/03/2022 V/v bổ sung nội dung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
10 588/VPUBND-VX 17/03/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2022
11 587/VPUBND-TCKH 17/03/2022 V/v hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương còn chưa sử dụng đến cuối năm 2020
12 1331/GP-UBND 17/03/2022 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke
13 1330/UBND-VX 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp
14 1328/BCĐ-VHXH 16/03/2022 V/v tổ chức Hội nghị hộ nghèo năm 2022
15 586/VPUBND-NN 17/03/2022 Về việc đẩy mạnh thực hiện quy chế quản lý sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp
16 584/VPUBND-TCKH 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
17 1306/KH-UBND 15/03/2022 KẾ HOẠCH Thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện năm 2022
18 1324/KH-UBND 16/03/2022 Kế hoạch thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp,cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
19 1323/UBND-TH 16/03/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
20 1322/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Võ Thị Út, xã Tân Kiều