Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1301/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Danh, xã Phú Điền
2 1300/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Đinh Văn Phúc, xã Hưng Thạnh
3 1299/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Minh Phúc, xã Phú Điền
4 571/VPUBND-XDCB 15/03/2022 V/v báo cáo việc lãnh đạo, triển khai các dự án được bố trí vốn trong năm 2022
5 570/VPUBND-VX 15/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2022
6 569/VPUBND-XDCB 15/03/2022 V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đồng Tháp của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất nông sản Sapo Đắk Lắk
7 1296/UBND-NV 15/03/2022 V/v thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
8 567/VPUBND-TCKH 15/03/2022 V/v thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện
9 1294/UBND-NV 15/03/2022 V/v góp ý dự thảo các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Y tế huyện
10 565/VPUBND-VX 15/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
11 1292/UBND-NN 15/03/2022 Về việc phối hợp thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn
12 1291/UBND-XDCB 15/03/2022 V/v chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch được duyệt
13 1161/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1162/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 1163/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 1164/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 1165/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1166/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1167/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1168/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội