Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1169/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 1290/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 1289/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 1288/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 1287/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 1286/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 1285/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
8 1284/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
9 1283/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
10 1282/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
11 1281/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
12 1280/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
13 1279/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 1278/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 1277/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
16 1276/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 1275/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
18 1274/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 1273/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 1272/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng