Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1271/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 564/VPUBND-TCKH 15/03/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
3 1239/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 1238/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 1237/UBND-VX 15/03/2022 V/v triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại
6 1236/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 1235/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
8 1234/UBND-VX 15/03/2022 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Đồng Tháp
9 563/VPUBND-TCKH 15/03/2022 V/v công tác điều hành giá 02 tháng và định hướng công tác điều hành giá 10 tháng còn lại năm 2022
10 1233/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 1232/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 562/VPUBND-NV 15/03/2022 V/v tham mưu công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
13 561/VPUBND-XDCB 15/03/2022 V/v mục đích sử dụng đất mở bến thủy nội địa chứa cát, sỏi
14 560/VPUBND-XDCB 15/03/2022 V/v triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
15 559/VPUBND-XDCB 15/03/2022 V/v tham mưu rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp
16 558/VPUBND-XDCB 15/03/2022 V/v hướng dẫn quy trình thực hiện đề án khuyến công
17 1231/UBND-TCKH 15/03/2022 V/v chấn chỉnh công tác thực hiện các kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương
18 1230/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Trường Mầm non Phú Điền
19 1229/UBND-VX 15/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển GDNN, lao động, việc làm tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
20 1228/UBND-VX 15/03/2022 V/v phối hợp đặt hàng đào tạo giáo viên giai đoạn 2022 - 2026 theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP