Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1223/QĐ-UBND 14/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Dương Thị Hồng Đức, xã Tân Kiều
2 1219/KH-UBND 14/03/2022 Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tháp Mười giai đoạn 2022-2025
3 1218/UBND-TCKH 14/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND Tỉnh
4 1214/UBND-XDCB 14/03/2022 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Nâng cấp bờ kè Nguyễn Thị Minh Khai (đầu cầu qua chợ cũ), lần 2
5 1213/UBND-XDCB 14/03/2022 V/v cung cấp thông tin hoạt động vận chuyển chất thải trên địa bàn
6 1211/TTr-UBND 14/03/2022 Về việc lấy ý kiến phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Mỹ An
7 1209/QĐ-UBND 14/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Lâm Thị Ươm
8 1208/QĐ-UBND 14/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Nguyễn Thị Chi, xã Tân Kiều
9 1207/QĐ-UBND 14/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại đô thị - Lê Thanh Hồng, TTMA
10 553/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách giảm nghèo
11 552/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành Giáo dục chào mừng kỹ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
12 550/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ hội vía bà Chúa xứ Gò Tháp rằm tháng 3 âm lịch năm 2022
13 549/VPUBND-TCKH 14/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính
14 548/VPUBND-TCKH 14/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HKL ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hạt kiểm lâm liên huyện Cao Lãnh-Tháp Mười
15 547/VPUBND-NN 14/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HKL ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hạt kiểm lâm liên huyện Cao Lãnh-Tháp Mười
16 546/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2022
17 545/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về Dân số; về mất cân bằng giới tính khi sinh và các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi đến năm 2030 trên địa bàn huyện
18 542/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về Dân số; về mất cân bằng giới tính khi sinh và các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi đến năm 2030 trên địa bàn huyện
19 541/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
20 540/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2022