Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4567/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 4566/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 4564/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 4565/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 4563/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 4562/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 4561/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 1847/VPUBND-TCKH 02/08/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
9 1846/VPUBND-NV 02/08/2022 V/v báo cáo kết quả bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
10 1845/VPUBND-TCKH 02/08/2022 V/v tham mưu giao chi tiết dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 4560/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 4559/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 4558/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 4557/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 4556/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 4555/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 4554/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 4552/QĐ-UBND 02/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội bà Nguyễn Thị Lài
19 4551/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 4549/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội