Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7431/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Mỹ Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
2 7430/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Trường Xuân đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
3 7429/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Hưng Thạnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
4 7428/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Thạnh Lợi đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
5 7427/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 7426/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 7425/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 7424/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 7423/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 7117/QĐ-UBND 16/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch – hộ ông Trương Ngọc Điền
11 7115/QĐ-UBND 16/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch – hộ bà Nguyễn Thị Hường
12 7114/QĐ-UBND 16/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch – hộ bà Nguyễn Thị Chi
13 7112/QĐ-UBND 16/11/2022 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch – hộ ông Phạm Ngọc Anh
14 7111/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - Hộ ông Trần Hoàng Long
15 7110/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - Hộ bà Nguyễn Thị Mánh
16 7109/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - Hộ ông Lê Phước Thành
17 7740/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Ngọc Sự để xây dựng công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch
18 7422/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 7421/ QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
20 7421/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng