Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 8310/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Thành Tâm
2 8309/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Đoàn Văn Lành
3 8308/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Ngô Thanh Bình
4 8307/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Quang Thắng
5 8305/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Tám
6 8304/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Đông Sơ
7 8303/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Minh Phương
8 8302/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Bùi Thị Hồng Phấn
9 9558/UBND-XDCB 21/09/2021 V/v phát sinh sòng bơm tạm thuộc công trình Nâng cấp cống tạo nguồn ô bao Tân Kiều 6
10 9557/UBND-XDCB 21/09/2021 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 04 Điểm kênh Năm thuộc công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2
11 9556/UBND-XDCB 21/09/2021 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
12 9555/UBND-XDCB 21/09/2021 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 03 Điểm kênh Cái thuộc công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2
13 6323/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND thị trấn Mỹ An
14 9554/QĐ-UBND 21/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Phú Điền 1
15 9552/UBND-TCKH 21/09/2021 V/v góp ý dự thảo Quy định tiêu chí đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp gắn với địa danh cho các hàng hóa đặc thù
16 9551/UBND-XDCB 21/09/2021 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 02 Điểm Hai Hạt thuộc công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2
17 9550/UBND-XDCB 21/09/2021 V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
18 7860/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Võ Thị Nga
19 7862/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đặng Thị Út
20 7863/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Thanh Vân