Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6606/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh
2 6605/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Huỳnh Tuyết Hồng
3 6604/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lương Nhật Hào
4 6603/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Bùi Kim Hạnh
5 9997/QĐ-UBND 14/10/2021 Thành lập lại Tổ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
6 9065/QĐ-UBND 25/08/2021 Phê duyệt dự án Mua sắm 02 màn hình Led Hội trường A và Hội Trường B
7 6921/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Bùi Văn Sơn
8 6920/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Thanh Sơn
9 6919/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Sáu
10 6918/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Phước Sang
11 6917/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Kim Phụng
12 6916/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Hà Thị Nhí
13 6915/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Phước Ngoan
14 6914/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Huỳnh Văn Lý
15 6913/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Lý Huỳnh
16 6912/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Ngọc Hưng
17 2043/VPUBND-TH 14/10/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ khôi phục sản xuất kinh doanh và đầu tư công định kỳ hằng tuần
18 6911/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Kim Hưng
19 6910/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Bùi Thị Huệ
20 6909/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Kim Hoàng