Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [279/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 [278/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
3 [277/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
4 [276/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
5 [275/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
6 [274/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 [273/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
8 [272/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
9 [271/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
10 [270/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
11 [269/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
12 [268/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
13 [267/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 [267/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 [266/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 [265/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 [264/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 [263/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
19 [262/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 [261/QĐ-UBND - 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội