Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1152/VPUBND-TCKH 06/07/2021 V/v triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ
2 3531/UBND-VX 06/07/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 1153/VPUBND-TCKH 06/07/2021 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính
4 1157/VPUBND-NC 06/07/2021 V/v kiểm tra việc sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc sử dụng đất thuê của ông Nguyễn Thanh Phú
5 1158/VPUBND-VX 07/07/2021 V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn huyện năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
6 1161/VPUBND-VX 07/07/2021 V/v triển khai Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 1162/VPUBND-VX 07/07/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8 1164/VPUBND-XDCB 07/07/2021 V/v kiểm tra, xác định điều kiện cấp phép xây dựng
9 1165/VPUBND-XDCB 07/07/2021 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
10 1166/VPUBND-XDCB 07/07/2021 V/v triển khai Kế hoạch phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
11 1167/VPUBND-XDCB 07/07/2021 V/v thực hiện các kiến nghị sau của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 124/QĐ-SXD ngày 12/4/2021 của Sở Xây dựng tỉnh
12 1169/VPUBND-VX 07/07/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Tỉnh
13 1174/VPUBND-NN 07/07/2021 V/v đăng ký thực hiện mô hình liên kết theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
14 1173/VPUBND-NC 07/07/2021 Về việc rà soát, báo cáo việc quản lý sử dụng nhà, đất của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
15 1172/VPUBND-XDCB 07/07/2021 V/v triển khai dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng
16 3549/UBND-VX 07/07/2021 V/v báo cáo danh mục kiểm kê di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện
17 3701/BC-UBND 14/07/2021 Kết quả rà soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Tháp Mười
18 1239/VPUBND-VX 14/07/2021 V/v hỗ trợ Người lao động là Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
19 3689/UBND-NC 14/07/2021 Công văn chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em
20 1238/VPUBND-NC 14/07/2021 Công văn Giao Thanh tra huyện tham mưu báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo CV 546