Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7459/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1736b/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thu hồi quyền sử dụng đất (Trần Thị Xuân thành Trần Thị Bé Ba, xã Mỹ An)
2 7458/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ ông Lê Văn Sạng, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 11, lô 3
3 7457/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ bà Lê Thị Rở, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 10, lô 3
4 7456/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ ông Lê Anh Tuấn, xã Mỹ Quí - nền nhà số 09, lô 3
5 7455/UBND-NC 28/11/2022 Về việc xin vắng mặt phiên xét xử của Tòa án nhân dân huyện_Âu Thị Thủy Diệu - Nguyễn Văn Việt
6 7454/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ ông Lê Văn Hạnh, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 08, lô 3
7 7453/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ ông Nguyễn Văn Vủ, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 33, lô 3
8 7452/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 32, lô 3
9 7451/UBND 28/11/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”
10 7448/QĐ-UBND 25/11/2022 UYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Tháp Mười
11 7447/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Mỹ Đông
12 7446/ UBND-VX 28/11/2022 V/v rà soát nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho tháng 12/2022 và tháng 01/2023
13 7446/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Đốc Binh Kiều
14 7445/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Mỹ Hòa
15 7444/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Tân Kiều
16 7443/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Láng Biển
17 7442/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công ông Nguyễn Văn Lánh kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã Đốc Binh Kiều
18 7441/UBND-VX 25/11/2022 V/v triển khai giải thể thao truyền thống học sinh phổ thông năm 2023
19 7440/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận thị trấn Mỹ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
20 7439/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Mỹ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022