Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 9540/QĐ-UBND 20/09/2021 Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (Khóm 2)
2 7874/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bé
3 7875/QĐ-ÙBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Giác
4 7878/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Minh Châu
5 7892/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Chánh
6 7891/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Cầm
7 7890/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Cam
8 7889/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Bé
9 1867/VPUBND-VX 20/09/2021 V/v thống kê các đối tượng là lao động, thương nhân, tiểu thương chưa được tiêm vắc xin mũi 1 COVID-19
10 1866/VPUBND-XDCB 20/09/2021 V/v báo cáo số liệu về tình hình xây dựng lấn chiếm bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn
11 1865/VPUBND-VX 20/09/2021 V/v hỗ trợ chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện
12 7879/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Cưng
13 7894/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đoàn Thị Công
14 7895/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Đường
15 7896/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lê Ngọc Vũ Duy
16 7897/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Ngô Thị Ghi
17 7898/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Phương Hào
18 7899/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Hoài
19 7900/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Phạm Minh Hoài
20 7901/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hường