Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6287/QĐ-UBND - 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 [6294/QĐ-UBND - 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
3 [6295/QĐ-UBND - 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 [6305/QĐ-UBND - 14/09/2023 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện năm 2023
5 [6409/BCĐ - 15/09/2023 V/v đăng ký lịch bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023
6 [6401/QĐ-UBND - 15/09/2023 Về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phân bổ thêm cho cơ quan đặc thù Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, kinh phí Hội trường năm 2023
7 [6419/UBND-TCKH - 18/09/2023 V/v góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết quy định mở rộng đối tượng
8 [6438/UBND-TH - 19/09/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay
9 [6440/UBND-NN - 19/09/2023 Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó nắng nóng, mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, đảm bảo an toàn người và tài sản ngành thủy sản
10 [6441/UBND-NN - 19/09/2023 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 666/QĐ-UBND-HC ngày 26/06/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; phân công nhiệm vụ hướng dẫn đăng ký cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn
11 [6437/UBND-NN - 19/09/2023 Về việc Báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
12 6188/UBND-XDCB - 08/09/2023] 09/09/2023 Về việc thống nhất chủ trương lập Điều chỉnh Qui hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 2)
13 6186/KH-UBND 09/09/2023 KẾ HOẠCH Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội và triển khai các văn bản pháp luật áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2023
14 [6185/UBND-TCKH 09/09/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
15 [6101/KH-UBND 09/09/2023 Kế hoạch Tham quan, học tập kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Mô hình Làng thông minh, một số mô hình Nông nghiệp tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
16 [6159/QĐ-UBND 09/09/2023 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Tháp Mười, đợt 2 năm 2023
17 [6179/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 6180/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 6181/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 6182/QĐ-UBND 09/09/2023 6182/QĐ-UBND - 08/09/2023] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội