Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7902/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Đỗ Phan Tuấn Kiệt
2 7903/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Mới
3 7905/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội ho ông Nguyễn Văn Rắc
4 7907/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Trần Thị Thảo Sương
5 7908/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bé Tám
6 7909/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Phạm Văn Trớt
7 7910/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Tân
8 7911/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Tiếng
9 1833/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng
10 1832/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v cung cấp thiết bị Trường TH Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh năm)
11 1831/VPUBND-XDCB 15/09/2021 V/v thi công sòng bơm tạm công trình Nâng cấp cống tạo nguồn ô bao Tân Kiều 6
12 9355/KH-UBND 09/09/2021 Kế hoạch xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025
13 1842/VPUBND-VX 17/09/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao
14 1843/VPUBND-XDCB 17/09/2021 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất các dự án nhà ở đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025
15 1844/VPUBND-NV 17/09/2021 V/v khảo sát lấy ý kiến đánh giá về hiện trạng tổ chức bộ máy và phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã
16 1846/VPUBND-XDCB 17/09/2021 V/v báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
17 1847/VPUBND-XDCB 17/09/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân và dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 (kể cả vốn kéo dài)
18 1849/VPUBND-VX 17/09/2021 V/v thống kê, đề xuất tên đường và công trình công cộng
19 1850/VPUBND-XDCB 17/09/2021 V/v hoạt động thương mại, dịch vụ trong tình hình mới
20 9515/UBND-XDCB 17/09/2021 V/v triển khai xây dựng các công trình bảo đảm các yêu cầu phòng,chống dịch trong tình hình mới