Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3645/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 3646/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 3647/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 3648/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 3649/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 3650/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với gia đình người khuyết tật
7 3651/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 3652/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 3653/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 3654/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 3655/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 3656/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 3657/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với gia đình người khuyết tật
14 3663/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 3664/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 3665/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 3666/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 3668/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 3669/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 3670/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng