Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7217/BC-UBND 18/11/2022 Tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
2 7216/BC-UBND 18/11/2022 Tình hình thực hiện Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
3 7215/BC-UBND 18/11/2022 Tình hình thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
4 7214/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Vẹn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
5 7213/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Vẹn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 7212/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tồn, ngụ Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
7 7211/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Tồn, ngụ Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
8 7206/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
9 7205/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 7204/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 7202/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Trần Văn Nghiêm, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
12 7201/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Đỗ Thị Hướng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
13 7199/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Trần Văn Dũng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
14 7200/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Hướng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
15 7198/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 7197/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
17 7196/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
18 7195/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
19 7190/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Kết quả xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022
20 7188/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với hộ ôngLê Minh Chí, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều