Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3788/KH-UBND 29/06/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”
2 3787/QĐ-UBND 29/06/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn chuẩn bị lập thiết kế BVTC và dự toán hạng mục Di dời điện cầu kênh Tứ thuộc dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân)
3 3740/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận
4 3742/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 3743/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 3744/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 3745/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 3746/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 3747/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 1545/VPUBND-TH 29/06/2022 V/v ý kiến chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện
11 1544/VPUBND-TH 29/06/2022 V/v báo cáo, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, 2022 và kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 03 năm 2023 - 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
12 3759/KH-UBND 27/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”
13 3776/UBND-VX 28/06/2022 V/v triển khai thực hiện kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT
14 1537/VPUBND-NC 28/06/2022 Về việc tham mưu đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài nguyên và Môi trường
15 1538/VPUBND-VX 28/06/2022 V/v tăng cường truyền thông về Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”
16 1539/VPUBND-NV 28/06/2022 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII
17 3780/UBND-NV 28/06/2022 V/v chấn chỉnh hạn chế trong công tác cải cách hành chính
18 1415/VPUBND-NN 13/06/2022 Về việc rà soát vùng trồng chuối, hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp mã số vùng trồng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc
19 3784/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc phê duyệt giá trị thanh lý tài sản của Trường Trung học cơ sở Đốc Binh Kiểu
20 1985/QĐ-UBND 20/04/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hoa văn trang trí treo trụ đèn