Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3585/QĐ-UBND 09/07/2021 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2 1207/VPUBND-NN 09/07/2021 V/v rà soát tình hình nông sản tồn đọng, chưa tiêu thụ trên địa bàn
3 1207/VPUBND-NN 09/07/2021 V/v rà soát tình hình nông sản tồn đọng, chưa tiêu thụ trên địa bàn
4 3553/UBND-VX 07/07/2021 V/v đảm bảo an toàn cho người, các công trình bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền thanh, truyền hình trong mùa mưa bão
5 3546/QĐ-UBND 07/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tên dự án: Sửa chữa cống thoát nước và đường nội bộ Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An.
6 3545/QĐ-UBND 07/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Hạ tầng Khu dân cư trung tâm xã Trường Xuân.
7 3548/KH-UBND 07/07/2021 Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tháp Mười
8 1171/VPUBND-VX 07/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
9 1177/VPUBND-NN 07/07/2021 V/v rà soát, đăng ký vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ truy xuất nguồn gốc, thị trường tiêu thụ giai đoạn 2021 - 2025
10 1178/VPUBND-NC 07/07/2021 Về việc báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện
11 1179/VPUBND-VX 07/07/2021 V/v xác định danh mục và thời gian ưu tiên đầu tư nâng cấp khu liên hợp TDTT 6 huyện, tổ hợp thể thao 27 xã và xây dựng Trung tâm VH-HTCĐ xã giai đoạn 2021 - 2025
12 3516/UBND-TCKH 05/07/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch khung tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
13 1139/VPUBND-NN 05/07/2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 1140/VPUBND-NN 05/07/2021 V/v đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 và báo cáo tình hình giải ngân năm 2020
15 1142/VPUBND-NN 05/07/2021 V/v lấy ý kiến Công văn triển khai thực hiện Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030
16 1142/VPUBND-TCKH 05/07/2021 V/v phối hợp thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
17 3519/QĐ-UBND 05/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Thị Út - T85
18 3518/QĐ-UBND 05/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Thị Út - T84
19 1206/VPUBND-TCKH 09/07/2021 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính
20 1205/VPUBND-XDCB 09/07/2021 V/v phối hợp phân luồng phương tiện vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt 24/24h