Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3571/QĐ-UBND 09/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Văn Chẳng - T45
2 3518/QĐ-UBND 05/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Thị Út - T84
3 1182/VPUBND-VX 08/07/2021 V/v xây dựng Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2021
4 1183/VPUBND-VX 08/07/2021 V/v thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng
5 1184/VPUBND-TCKH 08/07/2021 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
6 1185/VPUBND-TCKH 08/07/2021 V/v xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
7 1186/VPUBND-XDCB 08/07/2021 V/v khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống cống thoát nước đã đầu tư thuộc Khu hành chính dân cư huyện
8 1190/VPUBND-NC 08/07/2021 Về việc tổng hợp nhu cầu bố trí nền tái định cư tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh
9 1187/VPUBND-VX 08/07/2021 V/v xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025
10 3566/QĐ-UBND 08/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Lê Văn Khuôn
11 3565/QĐ-UBND 08/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Hồ Thị Kim Loan
12 3563/UBND-TCKH 08/07/2021 V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công phục vụ lập Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2020
13 3561/UBND-VX 08/07/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ
14 1632/UBND-XDCB 01/04/2021 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh Năm)
15 3560/UBND-XDCB 08/07/2021 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản chủ lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
16 3559/UBND-VX 08/07/2021 V/v tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện
17 1183/VPUBND-VX 08/07/2021 V/v thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng
18 1183/VPUBND-VX 08/07/2021 V/v thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng
19 1183/VPUBND-VX 08/07/2021 V/v thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2021 trong lĩnh vực xây dựng
20 1182/VPUBND-VX 08/07/2021 V/v xây dựng Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2021