Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10052/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 10053/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 10067/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
4 10066/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 10065/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 10064/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
7 10063/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
8 10062/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 10061/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 10060/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 10059/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 10058/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 10057/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 10056/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 10025/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 10024/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 10023/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 10022/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 10021/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 10020/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng