Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1138/VPUBND-XDCB 05/07/2021 V/v thực hiện xã nông thôn mới nâng cao năm 2021
2 1137/VPUBND-NN 05/07/2021 V/v đề xuất khen thưởng trong tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
3 1136/VPUBND-XDCB 05/07/2021 V/v đề xuất đầu tư đầu tư đường kết nối Tuyến bờ Tây kênh Xáng Mới xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh
4 1135/VPUBND-XDCB 05/07/2021 V/v quy hoạch giao thông đường huyện gắn với phát triển nông thôn mới
5 1134/VPUBND-XDCB 05/07/2021 V/v gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021
6 1133/VPUBND-XDCB 05/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công
7 1130/VPUBND-NN 05/07/2021 V/v tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Năm năm 2021
8 3517/UBND-NC 05/07/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý hành vi khai thác đất lòng sông, lòng kênh để san lấp mặt bằng
9 1131/VPUBND-XDCB 05/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện Đề án Bảo trì các công trình dân dụng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
10 1132/VPUBND-XDCB 05/07/2021 V/v báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện
11 1127/VPUBND-TCKH 02/07/2021 V/v rà soát, tổng hợp tình hình nông sản tồn đọng, chưa tiêu thụ trên địa bàn huyện
12 1128/VPUBND-VX 02/07/2021 V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện
13 3508/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Hoàng Thái - T112
14 3507/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Hoàng Thái - T113
15 3506/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Hoàng Thái - T114
16 1126/VPUBND-VX 02/07/2021 V/v công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học trong năm học 2021 - 2022
17 1125/VPUBND-VX 02/07/2021 V/v bổ sung thông tin Danh mục tu bổ, chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
18 1124/VPUBND-VX 02/07/2021 V/v thông báo danh sách thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Tháp
19 1123/VPUBND-VX 02/07/2021 V/v triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021
20 3480/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng