Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3575/TTr-UBND 16/06/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Mỹ Hòa (khu vực trung tâm xã), huyện Tháp Mười theo tiêu chí đô thị loại V
2 3597/UBND-NC 16/06/2022 Về việc hỗ trợ đơn vị tư vấn trong việc thu thập thông tin chuyển nhượng, xác định giá đất cụ thể
3 3598/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Phạm Tùng Lâm, xã Láng Biển
4 3599/UBND-XDCB 16/06/2022 V/v xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
5 3600/QĐ-UBND 16/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Tháp Mười
6 3603/UBND-XDCB 16/06/2022 V/v đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do cấp huyện quản lý và phân bổ sang năm 2022
7 3607/QĐ-BĐD 16/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021
8 3606/UBND-XDCB 16/06/2022 V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư Sửa chữa, nâng cấp bia tưởng niệm xã Đốc Binh Kiều và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện
9 3584/BC-BCĐ 16/06/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
10 1452/VPUBND-VX 16/06/2022 V/v sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
11 3588/KH-UBND 16/06/2022 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
12 3587/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Ngô Hoàng Phong, xã Mỹ Đông
13 3586/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Văn Tuấn, thị trấn Mỹ An
14 3585/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Đặng Văn Hiền, xã Mỹ Quí
15 3580/UBND-XDCB 16/06/2022 V/v ý kiến thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng Bến thuỷ nội địa VLXD của hộ kinh doanh Nguyễn Thành Được
16 3579/QĐ-UBND 16/06/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo Trụ sở Khối Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể
17 3578/UBND-XDCB 16/06/2022 V/v ý kiến liên quan đến công trình nút giao đường nhánh Kho chứa đất sạch hữu cơ Thanh Sung đấu nối vào đường dân sinh mố MA cầu kênh Tứ đường ĐT.844 tại Km44+500 bên phải tuyến (lần 2)
18 1451/VPUBND-VX 16/06/2022 V/v phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 56
19 3595/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 3594/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng