Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [920/UBND-XDCB - 26/02/2024] Về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng, chất lượng công trình
2 [919/UBND-XDCB - 26/02/2024] Về việc thống nhất ý kiến và cam kết kinh phí đối ứng thực hiện nội dung đăng ký từ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG XD NTM năm 2024
3 [918/UBND-NV - 26/02/2024] V/v thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Hòa
4 [917/KH-UBND - 27/02/2024] Kế hoạch Tiếp Đoàn khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện
5 [916/UBND-VX - 26/02/2024] V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TW
6 [915/QĐ-UBND - 26/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 [914/TTr-UBND - 26/02/2024] TỜ TRÌNH BTVHU Dự thảo Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 10/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 203-KL/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
8 [913/TTr-UBND - 26/02/2024] TỜ TRÌNH BTVHU Dự thảo Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 10/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025
9 [912/TTr-UBND - 26/02/2024] TỜ TRÌNH BTVHU Về dự thảo Báo cáo Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025
10 [911/TTr-UBND - 26/02/2024] TỜ TRÌNH BTVHU Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
11 [909/QĐ-UBND - 26/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
12 [908/QĐ-UBND - 26/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 [907/QĐ-UBND - 26/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
14 [906/QĐ-UBND - 26/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc
15 [905/KH-UBND - 26/02/2024] KẾ HOẠCH Phân loại, xác định nhóm hộ nghèo, cận nghèo
16 [903/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết định PD quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án Nâng cấp đường Bạch Đằng
17 [902/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết đinh PD quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Sửa chữa Cụm dân cư Đường Thét và chợ
18 [901/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết định PD quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Cải tạo, sửa chữa Trường TH Mỹ Quý 3
19 [900/KH-UBND - 23/02/2024] Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
20 [899/TTr-UBND - 23/02/2024] TỜ TRÌNH TTHU dự thảo Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025