Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7502/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Bé Hai
2 7501/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Xê
3 7500/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Thu
4 7499/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Lâm Cẩm Nhung
5 7498/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Đặng Đăng Khoa
6 7495/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Đồng
7 74/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Ngọc Điệp
8 7493/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Cẩm
9 7491/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Đinh Trọng Nhân
10 7490/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Âu Thị Kim Khoa,
11 7489/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Phạm Lê Trung Dũng
12 7487/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Trọng
13 7485/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Hương
14 7484/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Huỳnh Thị Ngọc Hoài
15 7483/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Điểm
16 7481/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Minh Phước
17 7480/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Mý
18 7479/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Thị Yến Vân
19 1816/VPUBND-TCKH 13/09/2021 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
20 1815/VPUBND-XDCB 13/09/2021 V/v danh mục công trình được tổ chức thi công xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg