Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3699/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Hà Văn Vui
2 3700/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Phạm Cẩm Loan
3 3702/UBND-VX 23/06/2022 V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
4 3703/UBND-XDCB 23/06/2022 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng công trình
5 3704/QĐ-UBND 23/06/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2.
6 3706/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Tấn Khanh, xã Mỹ Quí
7 3707/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Trần Thị Nhứt, thị trấn Mỹ An
8 3708/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Nguyễn Văn Vốn
9 3711/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà mua trả chậm tại Cụm dân cư Gò Tháp xã Tân Kiều - Hộ bà Bùi Kim Mai
10 1505/VPUBND-NN 23/06/2022 Về việc báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025
11 1506/VPUBND-XDCB 23/06/2022 hỏa thuận cấp nước với Công ty DOWASEN về đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước mặt Cụm công nghiệp Trường Xuân
12 1507/VPUBND-TCKH 23/06/2022 /v triển khai, thực hiện Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính
13 1512/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCSHCM tỉnh
14 90/VPUBND-NN 14/01/2022 Về việc triển khai thực hiện 09/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
15 1510/VPUBND-TCKH 23/06/2022 V/v góp ý kiến về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
16 1509/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 84/KH-SLĐTBXH-CAT ngày 21/6/2022
17 1508/VPUBND-TH 23/06/2022 V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lấy ý kiến lần 2)
18 3696/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Thuận, xã Tân Kiều
19 3694/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Đặng Thị Thu Thủy, thị trấn Mỹ An
20 3693/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Nguyễn Thị Phen, xã Hưng Thạnh