Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3485/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 3486/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 3487/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 3481/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 3483/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 3484/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 3477/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 3476/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 3475/QĐ-UBND 02/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 3474/UBND-XDCB 02/07/2021 V/v ý kiến dự thảo quy chế Phần mềm quản lý dữ liệu công trình xây dựng
11 3469/UBND-NC 02/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
12 3463/UBND-TCKH 02/07/2021 V/v tạm ứng kinh phí thực hiện kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 (lần 2)
13 3446/QĐ-UBND 01/07/2021 Về việc giao đất tại Cụm dân cư Khóm 1 thị trấn Mỹ An (bổ sung giai đoạn 2)
14 3461/UBND-TH 02/07/2021 V/v triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19
15 1119/VPUBND-VX 01/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
16 1117/VPUBND-NN 01/07/2021 V/v xây dựng kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
17 1116/VPUBND-NN 01/07/2021 V/v báo cáo tình hình hoạt động của Hội quán trên địa bàn
18 1115/VPUBND-NN 01/07/2021 V/v góp ý dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025
19 1114/VPUBND-VX 01/07/2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình Việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
20 1112/VPUBND-VX 01/07/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025