Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6074/QĐ-UBND 09/09/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn cho hộ ông Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1970, căn cước công dân số 087070002692, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
2 [6073/UBND-NV 09/09/2023 V/v triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
3 6059/QĐ-UBND 09/09/2023 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2023
4 6077/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 [6078/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 [6079/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội 3. QD T
7 [6080/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 [6081/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 6082/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 6083/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 [6084/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 6085/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 6086/QĐ-UBND 09/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 6076/UBND-TCKH 09/09/2023 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ bơi tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười
15 [6087/UBND-VX 09/09/2023 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
16 6088/BCH-ƯPBĐKH-PCTT 10/09/2022 ( Điều chỉnh ngày phát hành ) Về việc chủ động gia cố các đoạn đê bao xung yếu đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất nông nghiệp
17 6089/UBND-NN 09/09/2023 Về việc đăng ký danh sách tập huấn phần mềm số hóa việc đánh giá xét công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
18 6090/UBND-TCKH 09/09/2023 V/v góp ý Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
19 6091/UBND-TNMT 09/09/2023 V/v đề nghị góp dự thảo Kế hoạch thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2023
20 [6092/UBND-VX 09/09/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề cho hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian tại ngũ năm 2023