Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3692/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Vũ Thị Hiền
2 3691/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Lê Thị Loan, xã Mỹ Quí
3 1504/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ
4 1503/VPUBND-XDCB 23/06/2022 V/v cung cấp thông tin, số liệu về xử lý vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
5 1502/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v khảo sát việc giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động –TB&XH
6 1501/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v tham mưu kế hoạch phát triển Giáo dục nghề nghiệp, Lao động, Việc làm tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
7 1500/VPUBND-NV 23/06/2022 V/v ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tháp Mười giai đoạn 2021 - 2030
8 1498/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
9 488/QĐ-UBND 15/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội, nhiệm kỳ 2017 – 2022
10 3679/TTr-UBND 21/06/2022 TỜ TRÌNH Về việc khen thưởng tập thể có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”
11 3680/BC-UBND 21/06/2022 BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016 – 2021
12 1496/VPUBND-TH 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo báo cáo, đề xuất biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 1495/VPUBND-VX 21/06/2022 V/v thực hiện góp ý dự thảo kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2022-2025
14 1494/VPUBND-TH 21/06/2022 V/v góp ý nội dung Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
15 1493/VPUBND-TH 21/06/2022 V/v tiếp nhận và xử lý rác thải trên địa bàn huyện
16 1492/VPUBND-VX 21/06/2022 V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2022
17 1491/VPUBND-TCKH 22/06/2022 V/v cung cấp số liệu kiểm toán ngân sách
18 1490/VPUBND-TCKH 22/06/2022 V/v cung cấp số liệu thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công/công ích giai đoạn 2019-2021 của huyện, thành phố cung cấp cho Tổ kiểm toán Nhà nước
19 1489/VPUBND-XDCB 22/06/2022 V/v ý kiến về dự thảo 03 nội dung đề xuất Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
20 1488/VPUBND-VX 22/06/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022