Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10939/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa hạ tầng CDC Gò Tháp
2 3669/UBND-XDCB 20/06/2022 V/v ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi tại huyện Tháp Mười
3 1476/VPUBND-TCKH 20/06/2022 V/v phối hợp rà soát kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, giai đoạn 1
4 3664/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
5 3663/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
6 3662/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
7 3661/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
8 3660/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
9 3659/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
10 3658/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
11 3657/QĐ-UBND 20/06/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Tên dự án: Đường nội bộ và cống thoát nước chợ Mỹ Hòa
12 3656/QĐ-UBND 20/06/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạ tầng trung tâm đô thị Trường Xuân.
13 3655/QĐ-UBND 20/06/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hệ thống giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Tháp Mười giai đoạn 2017 - 2020.
14 1475/VPUBND-NV 20/06/2022 V/v thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
15 3648/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 3647/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 3646/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 3645/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 3644/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 1474/VPUBND-TCKH 20/06/2022 V/v kết quả tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp