Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7289/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Tường Linh
2 7288/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Kim Liên
3 7322/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyển Thị Hạnh
4 7321/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Thanh Dung
5 7319/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Huỳnh Tân Phú Vinh
6 7318/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Mỹ Út
7 7316/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Tuấn
8 7315/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Võ Thị Tư
9 7314/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Bé Tư
10 7312/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Công Toàn
11 73069/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lâm Thị Thủy
12 1810/VPUBND-XDCB 12/09/2021 V/v triển khai thực hiện, áp dụng 03 Thông tư của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021
13 9438/QĐ-UBND 12/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống đèn chiều sáng công cộng xã Đốc Binh Kiều
14 9437/QĐ-UBND 12/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường dây trung thế 3P - 22kV Tân Công Sính
15 7477/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Sơn
16 7476/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Phỉ,
17 7475/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Hồng Nhung
18 7474/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Huỳnh Đăng Khoa
19 7473/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Bên
20 7472/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Mai Thị Bảy