Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1472/VPUBND-TCKH 20/06/2022 V/v triển khai thi công dự án ĐT.846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
2 1471/VPUBND-TCKH 20/06/2022 V/v cung cấp số liệu quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư cung cấp cho Tổ kiểm toán Nhà nước
3 1470/VPUBND-TCKH 17/06/2022 V/v dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND Tỉnh và Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị
4 1469/VPUBND-TCKH 17/06/2022 V/v hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương còn chưa sử dụng đến cuối năm 2020 (đợt 02)
5 1468/VPUBND-VX 17/06/2022 V/v thực hiện Kế hoạch truyền thông tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025
6 1467/VPUBND-VX 17/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025
7 2855/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ bà Đinh Thị Kim Vững, xã Trường Xuân
8 2854/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Nguyễn Tấn Răng, xã Trường Xuân
9 2853/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ bà Nguyễn Thị Hường, xã Trường Xuân
10 2852/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ bà Nguyễn Thị Hường, xã Trường Xuân
11 2851/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ bà Nguyễn Thị Chi, xã Trường Xuân
12 2850/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Nguyễn Văn Hiệp, xã Trường Xuân
13 2849/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Phạm Ngọc Anh, xã Trường Xuân
14 2848/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Nguyễn Văn Thành, xã Trường Xuân
15 2847/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Võ Văn Phượng, xã Trường Xuân
16 2846/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Lê Phước Thành, xã Trường Xuân
17 2845/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Trần Hoàng Long, xã Trường Xuân
18 2844/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ bà Nguyễn Thị Mánh, xã Trường Xuân
19 2843/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Đoàn Ngọc Can, xã Trường Xuân
20 2842/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT - Để thực hiện công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch - hộ ông Nguyễn Văn Sáu, xã Trường Xuân