Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [960/UBND-NC - 27/02/2024] Về việc trả lời đơn của ông Lương Văn Tiến, Ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
2 [959/UBND-TNMT - 27/02/2024] V/v góp ý dự thảo Công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 [958/BC-UBND - 27/02/2024] BÁO CÁO giải trình các kiến nghị của Đảng ủy cơ sở
4 [957/QĐ-UBND - 27/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh
5 [956/QĐ-UBND - 27/02/2024] Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
6 [952/UBND-VX - 27/02/2024] V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng mô hình “Du lịch trải nghiệm hệ sinh thái
7 [951/UBND-NV - 27/02/2024] V/v đề nghị tinh giản biên chế quý II năm 2024
8 [950/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 [949/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 [948/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 [947/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 [946/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 [945/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
14 [944/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
15 [943/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc
16 [942/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
17 [941/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
18 [940/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyê
19 [939/QĐ-UBND - 27/02/2024] Về việc phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2024
20 [938/UBND-VX - 26/02/2024] V/v lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông