Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3085/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 3084/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 3083/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 3082/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 3081/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 3080/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 3079/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 3078/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 3077/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 3076/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 3075/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 3074/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 3068/QĐ-UBND 31/05/2022 Về việc thanh lý tài sản của Trường Trung học cơ sở Đốc Binh Kiều
14 3067/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
15 3066/UBND-VX 31/05/2022 V/v thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Y tế về kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
16 3065/UBND-VX 31/05/2022 V/v tiếp tục thông tin, khuyến nghị cài và sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
17 3064/BCĐ 31/05/2022 V/v bàn giao công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
18 3058/QĐ-UBND 31/05/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Tên dự án: Cổng chào ĐT 844 ranh Long An.
19 3057/QĐ-UBND 31/05/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Cổng chào ĐT 844 ranh Tam Nông.
20 3056/UBND-NN 31/05/2022 Về việc góp ý Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp