Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7471/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Huỳnh Văn Phước
2 7470/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Đặng Thị Thanh Nguyên
3 7468/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Thị Kim Xoan
4 7467/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lê Thị Bảo Trân
5 7466/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Võ Thị Thủy
6 7465/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Trần Văn Tài
7 7464/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Phó
8 9436/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 9435/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 9433/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 9432/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
12 9431/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 9430/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 9429/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 9428/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 9427/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 9426/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 9425/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 9423/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 9421/QĐ-UBND 12/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng