Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7104/QĐ-UBND 15/11/2022 Điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2022 từ nguồn ngân sách tập trung và tiền sử dụng đất (lần 2)
2 7103/QĐ-UBND 15/11/2022 Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Mỹ An
3 7102/QĐ-UBND 15/11/2022 Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư kênh Năm mở rộng
4 7101/BC-UBND 15/11/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
5 7334/KH-UBND 23/11/2022 Tờ trình Mừng Đảng Mừng Xuân
6 7099/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 7098/BC-UBND 15/11/2022 Tình hình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á
8 7097/QĐ-UBND 15/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Thái Thanh Tùng, xã Hưng Thạnh
9 7096/QĐ-UBND 15/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Hộ ông Nguyễn Văn Hoàng
10 7095/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
11 7094/UBND-TH 15/11/2022 V/v chia sẽ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63
12 7093/UBND-VX 15/11/2022 V/v triển khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 7092/UBND-VX 15/11/2022 V/v báo cáo giáo viên, cán bộ quản lý nghỉ việc
14 7090/QĐ-UBND 15/11/2022 UYẾT ĐỊNH Về việc bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho bà Phạm Tuyết Hồng là đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Mỹ Quý 1, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
15 7089/QĐ-UBND 15/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho ông Nguyễn Hoàng Thiện là đoàn viên CĐCS xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 [7088/KH-UBND 15/11/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười
17 7087/UBND-VX 15/11/2022 V/v báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện
18 7086/UBND-VX 15/11/2022 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện
19 7085/UBND-XDCB 15/11/2022 V/v phối hợp kiểm tra đối với các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn giai đoạn 2016-2021
20 7084/UBND-NN 15/11/2022 Về việc tổ chức tập huấn xây dựng và triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh cho các chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022