Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1253/VPUBND-TH 27/05/2022 V/v ý kiến về dự thảo các nội dung đề xuất Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 1252/VPUBND-TH 27/05/2022 V/v phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
3 1251/VPUBND-TH 27/05/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo UBND Tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên triển khai thực hiện ngay dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW cả Bộ Chính trị khóa XIII
4 3009/QĐ-UBND 25/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 2919/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Nguyễn Văn Thắng, xã Mỹ Hòa
6 2918/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 hộ ông Trang Văn Hồ, xã Mỹ Hòa
7 2917/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Trang Văn Hồ, xã Mỹ Hòa
8 2916/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Lâm Quốc Khang, xã Mỹ Hòa
9 2915/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Lâm Chánh Khoa, xã Mỹ Hòa
10 2914/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Ấn Nhân, xã Mỹ Hòa
11 2913/Tb-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Văn Ngon, xã Mỹ Hòa
12 2911/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Nguyễn Thị Thuyền, xã Mỹ Quí
13 2910/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Dương Thị Hồng Quyên, thị trấn Mỹ An
14 2909/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Nguyễn Thị Hà, thị trấn Mỹ An
15 2908/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Dương Thị Sương, xã Mỹ Hòa
16 2907/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Dương Văn Tính, thị trấn Mỹ An
17 2906/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Bùi Thị Bông, xã Mỹ Hòa
18 2905/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Nguyễn Thành Đồng, xã Mỹ Hòa
19 2904/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Nguyễn Văn Nguyên, xã Mỹ Hòa
20 2903/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Nguyễn Vĩnh Trung, xã Mỹ Hòa