Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2882/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Phạm Thị Đặng, xã Mỹ Hòa
2 2881/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Phạm Thị Sa, xã Mỹ Hòa
3 2880/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Đạt Duy, xã Mỹ Hòa
4 2879/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Nguyễn Việt Thanh và bà Nguyễn Ngọc Kiều Trang, xã Mỹ Hòa
5 2878/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Ông Nguyễn Sơn Tùng, xã Mỹ Hòa
6 2877/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Lê Thị Sum và ông Phan Anh Trình, xã Đốc Binh Kiều
7 2876/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Nguyễn Thị Đức, xã Mỹ Hòa
8 2875/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Nguyễn Thị Xê, xã Mỹ An
9 2874/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Ông Nguyễn Hoàng Ân, thị trấn Mỹ An
10 2873/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Hoàng Ân, thị trấn Mỹ An
11 2872/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ bà Nguyễn Ngọc Anh, Phường 13, quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
12 2871/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Văn Mứng, Phường 13, quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
13 2869/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Nguyễn Thị Chẩm, xã Mỹ Hòa
14 2868/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 bà Nguyễn Thị Mỏng , xã Mỹ Hòa
15 2867/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 bà Nguyễn Thị Minh, xã Mỹ Hòa
16 2866/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT- Để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 ông Lê Minh Phương, xã Mỹ Hòa
17 2865/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT- Để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 hộ bà Trần Thị Ngoan, xã Mỹ Hòa
18 2864/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Lê Văn Của, xã Mỹ Hòa
19 2863/QĐ-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤTđể thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, xã Mỹ Hòa
20 2862/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 Hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xã Mỹ Hòa