Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1786/VPUBND-TH 10/09/2021 V/v góp ý dự thảo Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 1789/VPUBND-VX 10/09/2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình
3 1790/VPUBND-NN 10/09/2021 V/v Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện
4 1791/VPUBND-NN 10/09/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển chuỗi liên kết ngành hàng cá sặc rằn gắn với vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm trên địa bàn huyện Tháp Mười đến năm 2025
5 9382/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích điển hình, nổi bật trong triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
6 9382/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích điển hình, nổi bật trong triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
7 9382/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích điển hình, nổi bật trong triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
8 9380/UBND-NN 10/09/2021 V/v rà soát, đăng ký bổ sung vốn đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021
9 9379/QĐ-UBND 10/09/2021 Giao dự toán bổ sung và phân khai chi tiết kế hoạch từ nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách huyện năm 2020
10 1783/VPUBND-TCKH 10/09/2021 V/v báo cáo đánh giá phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017, định hướng phân cấp từ năm 2022
11 7249/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Linh Cường
12 7248/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Cường
13 7247/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Câm
14 7245/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Vũ Anh
15 7244/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Đại Việt
16 7243/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Vạn
17 7242/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Út
18 7241/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Võ Thị Tuyết
19 7239/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Phương Tính
20 7238/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Hồng Thúy