Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2861/TB-UBND 25/05/2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để thực hiện dự án Xây dựng tuyến ĐT.857
2 1242/VPUBND-NV 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
3 3007/UBND-NC 26/05/2022 Về việc thực hiện Công văn số 200/UBND-TCD-NC ngày 26/5/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác đặc xá
4 3006/UBND-NV 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người đại diện các cơ sở tín ngưỡng năm 2022
5 3005/UBND-NN 26/05/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
6 3003/UBND-TH 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2022
7 2999/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Ba, xã Mỹ Hòa
8 2995/KH-UBND 26/05/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
9 2994/UBND-TH 26/05/2022 V/v rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương
10 2860/QĐ-UBND 25/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục vào làm công chức không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện năm 2022
11 2785/BC-UBND 23/05/2022 Về việc báo cáo nguồn gốc sử dụng đất, trích đo địa chính của HTX Thắng Lợi xã Mỹ Đông huyện Tháp Mười
12 2991/QĐ-UBND 26/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình TDC kênh Đồng Tiến
13 2989/UBND-TH 26/05/2022 V/v trao tặng máy cho các xã và tổ chức khảo sát nguồn nước sinh hoạt, bảo hành, bảo trì và tư vấn khắc phục
14 2988/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Mai Văn Mười, xã Mỹ Quí
15 2987/BC-UBND 26/05/2022 Thưc hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2022
16 2859/UBND-NV 25/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định
17 1240/VPUBND-VX 26/05/2022 V/v xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
18 2986/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 2985/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 2984/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội