Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2983/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 2982/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 2981/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 2980/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 2979/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 2978/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 2977/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
8 2976/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 2975/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 2974/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 2973/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 2972/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 2971/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 2970/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 2969/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 2968/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 2967/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 2966/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 2965/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 2964/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng