Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6673/UBND-TCKH 09/09/2023 V/v xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024
2 6672/UBND-TCKH 09/09/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 D[6649/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định thành lập lại Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
4 6669/UBND- 09/09/2023 V/v cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung cho cá nhân thuộc các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế
5 [6688/UBND-NV 09/09/2023 V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính
6 [6687/UBND-NV 09/09/2023 V/v ý kiến đối với kiến nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam
7 [6685/BC-UBND 09/09/2023 Dự toán năm 2024 tình hình chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
8 [6683/UBND-NN 09/09/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG, Đề án TCCNN vốn năm 2022 kéo dài chuyển sang năm 2023; rà soát, cân đối danh mục dự án của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
9 [6680/QĐ-UBND 09/09/2023 V/v công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Viên, sinh năm 1968, căn cước công dân số 082168002195, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 [6684/UBND-TH 09/09/2023 V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa X
11 [6681/QĐ-UBND 09/09/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Huỳnh Phước Quang, sinh năm 1950, căn cước công dân số 087050003461, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
12 [6676/UBND-NN 09/09/2023 Về việc Khẩn trương báo cáo thực hiện nguồn vốn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa và diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước năm 2023 và thực hiện một số nội dung khác
13 [6677/UBND-NN 09/09/2023 Về việc khẩn trương thực hiện khảo sát đánh giá nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp
14 [6678/BC-UBND 09/09/2023 Báo cáo kết quả chấn chỉnh, khắc phục thực hiện công tác cải cách hành chính qua kiểm tra năm 2023
15 6679/UBND-NC 09/09/2023 Về việc thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2023
16 [6400/UBND-XDCB 09/09/2023 Về việc ý kiến liên quan đến công trình nút giao đường nhánh đấu nối vào đường ĐT.846 tại Km36+050 (T)
17 [6690/UBND-XDCB 09/09/2023 Thư mời về việc trao đổi về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Nhà máy chế biến nông sản
18 6689/UBND-x 09/09/2023 6689/UBND-x - 25/09/2023] Thư mời về việc trao đổi về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu
19 [6645/BC-UBND 09/09/2023 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung trong khóa XIII về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
20 6644/UBND-NC 09/09/2023 về việc XN ĐĐK cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 - LẦN 2