Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3151/QĐ-UBND 16/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Đặng Văn Bình
2 3152/QĐ-UBND 16/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Đặng Văn Thanh
3 1032/VPUBND-NN 16/06/2021 V/v góp ý dự thảo khung Đề cương xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi liên kết nông sản chủ lực gắn với vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm đến năm 2025
4 1033/VPUBND-NN 16/06/2021 V/v khảo sát địa điểm thực hiện dự án Trạm nhân giống vật nuôi chất lượng cao Đồng bằng sông Cửu Long
5 1035/VPUBND-VX 16/06/2021 V/v rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức
6 3156/QĐ-UBND 16/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Đặng Văn Dương
7 3155/QĐ-UBND 16/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Tho
8 3154/QĐ-UBND 16/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Đào Thị Đốt
9 3153/QĐ-UBND 16/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Lê Văn Lực
10 3133/UBND-XDCB 15/06/2021 V/v xác định ranh thu hồi đất, cắm cọc giải phóng mặt bằng để lập phương án bồi thường, GPMB công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quí), Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp
11 3065/BC-UBND 11/06/2021 BÁO CÁO Tổng kết Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020
12 3139/QĐ-UBND 15/06/2021 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với các thửa đất trên địa bàn xã Thạnh Lợi, xã Mỹ Hòa và xã Mỹ An huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
13 1024/VPUBND-NV 15/06/2021 V/v triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
14 3141/UBND-TCKH 15/06/2021 V/v sử dụng kinh phí Xúc tiến đầu tư năm 2021
15 3142/QĐ-UBND 15/06/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2021
16 3144/QĐ-UBND 15/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phạm Ngọc Anh - T03
17 3145/QĐ-UBND 15/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phạm Ngọc Anh - T100
18 3146/QĐ-UBND 15/06/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Huỳnh Thị Bạc
19 1028/VPUBND-NN 16/06/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP 6 tháng đầu năm 2021
20 1027/VPUBND-NN 16/06/2021 V/v rà soát công nhận, thu hồi quyết định công nhận nghề truyền thống năm 2021