Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7588/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 1995/UBND-VX 21/03/2023 Về việc mời họp Hội đồng chính sách huyện
3 7587/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 7586/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 7585/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 7584/QĐ-UBND 21/11/2022 [7584/QĐ-UBND - 30/11/2022] Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 7583/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 7582/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 7581/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
10 7580/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 7579 / QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
12 7578/UBND-XDCB 30/11/2022 Về việc đăng ký danh mục công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 và năm 2023 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh
13 7577/KH-UBND 30/11/2022 Kế hoạch vận động, tuyển chọn lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 3 năm 2022
14 7576/UBND-NV 30/11/2022 V/v đính kèm hồ sơ, kết quả điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
15 7574/BC-UBND 30/11/2022 Kết quả thực hiện Quyết định 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an “Quy định về Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
16 7573/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022
17 7572/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022
18 7571/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
19 7570/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
20 7569/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội