Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 510/KH-UBND - 18/01/2023 Kế hoạch Phát triển ngành hàng lúa gạo năm 2023
2 509/KH-UBND - 18/01/2023 Kế hoạch Phát triển ngành hàng cây ăn trái (mít) năm 2023
3 508/KH-UBND - 18/01/2023 Kế hoạch phát triển ngành hàng cá sặc rằn năm 2023
4 507/KH-UBND - 18/01/2023 Kế hoạch Xây dựng xã Trường Xuân, Phú Điền, Mỹ Quí và Láng Biển đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
5 506/BC-UBND - 18/01/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
6 505/KH-UBND - 18/01/2023 Kế hoạch Xây dựng xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (VB được cập nhật lại)
7 504/UBND-TCKH - 18/01/2023 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 80/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
8 503/UBND-TCKH - 18/01/2023 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ
9 502/UBND-TCKH - 18/01/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2022 của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện (VB được cập nhật lại)
10 501/UBND-NN - 18/01/2023 Về việc khẩn trương thực hiện các nội dung góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo Công văn số 183/STNMT-QLMT ngày 13/01/2023
11 500/UBND-TCKH - 18/01/2023 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 40/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
12 499/UBND-NN - 18/01/2023 Về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023
13 498/UBND-NV - 17/01/2023 V/v thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
14 497/UBND-TCKH - 17/01/2023 V/v đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023
15 496/QĐ-UBND - 17/01/2023 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
16 495/UBND-NC - 17/01/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Thuận, xã Thạnh Lợi
17 494/QĐ-UBND - 17/01/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phan Văn Hồng, sinh năm 1960, căn cước công dân số 087060007199, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
18 493/UBND-NV - 17/01/2023 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, c494/QĐ-UBND - 17/01/2023] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phan Văn Hồng, sinh năm 1960, căn cước công dân số 087060007199, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Thápông chức tham gia điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
19 492/QĐ-UBND - 17/01/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1963, chứng minh nhân dân số 340853532, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
20 491/UBND-TCKH - 17/01/2023 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài chính