Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 915/VPUBND-VX 21/04/2022 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số huyện Tháp Mười giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030
2 1927/QĐ-UBND 18/04/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Mỹ Quí 3
3 1993/KH-UBND 21/04/2022 Kế hoạch cấp mã số vùng trồng, sản xuất an toàn và truy xuất nguồn gốc nông sản có nguồn gốc thực vật trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
4 914/VPUBND-VX 21/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
5 913/VPUBND-VX 21/04/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án “thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên Tỉnh giai đoạn 2021-2025”
6 912/VPUBND-VX 21/04/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025
7 911/VPUBND-VX 21/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 246-KL/TU ngày 23/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khóa XI về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025
8 1992/UBND-TH 21/04/2022 V/v góp ý dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
9 1992/BC-BCĐ 21/04/2022 BÁO CÁO Tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Tháp Mười
10 1990/UBND-XDCB 21/04/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Nhà ở cho người lao động của Công ty cổ phần INDEFOL SOLAR
11 1988/QĐ-UBND 21/04/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Dũng để xây dựng công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (thị trấn Mỹ An)
12 1987/QĐ-UBND 21/04/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Tên dự án: Đường bờ Đông kênh Cái Bèo.
13 910/VPUBND-TCKH 21/04/2022 V/v thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của các đơn vị trên địa huyện
14 909/VPUBND-TCKH 21/04/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 820/KH-SCT ngày 21/4/2022 của Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp
15 908/VPUBND-NN 21/04/2022 Về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu của Chương trình hành động Số 115-CTr/HU ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Huyện Ủy Tháp Mười
16 1966/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Lê Chí Linh, xã Mỹ Hòa
17 1968/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Võ Thanh Hoàng, xã Đốc Binh Kiều
18 1969/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Văn Rớt, thửa 602, tờ bản đồ số 03, đất tọa lạc xã Phú Điền
19 1970/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Đinh Thị Giùm, thị trấn Mỹ An, thửa 121, tờ bản đồ số 09
20 1971/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Đinh Thị Giùm, thị trấn Mỹ An, thửa 120, tờ bản đồ số 09