Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6460/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 6459/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 6506/UBND-TH 27/10/2022 V/v bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số an toàn thông tin cho CB, CC xã NTM năm 2022
4 6505/UBND-VX 27/10/2022 V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Marathon Đất Sen hồng Đồng Tháp năm 2022
5 6504/UBND-VX 27/10/2022 V/v góp ý dự thảo danh mục chương trình truyền hình đặt hàng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp sản xuất năm 2023
6 6503/UBND-VX 27/10/2022 V/v tham mưu Báo cáo về Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp và phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống
7 6501/UBND-VX 27/10/2022 V/v tham mưu Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 249-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
8 6496/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Mỹ Quý 3
9 6435/QĐ-UBND 24/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
10 5921/PA-UBND 30/09/2022 PHƯƠNG ÁN Tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Trường Xuân, huyện Tháp Mười
11 6494/QĐ-UBND 26/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (lần 2)
12 6493/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc bổ sung dự toán kinh phí mua trang phục đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ năm 2022 - 2027
13 6492/UBND-NN 26/10/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia (vắc-xin, hóa chất khử trùng dùng trong thú y,...) trên địa bàn
14 6491/UBND-NN 26/10/2022 Về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn
15 6490/UBND-NN 26/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn theo Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn
16 6489/TTr-UBND 26/10/2022 Về việc lấy ý kiến phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư xã Mỹ Quí (Khu lò gạch cũ)
17 6488/UBND-TCKH 26/10/2022 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
18 6487/UBND-TCKH 26/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-UBND-HC ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
19 6458/UBND-NN 25/10/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn Tỉnh
20 6486/UBND-TCKH 26/10/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp