Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6297/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Châu Văn Dũng, xã Tân Kiều
2 6291/UBND 18/10/2022 V/v ý kiến bổ sung liên quan đến công trình nút giao đường nhánh, san lấp mặt bằng đấu nối vào đường ĐT.844 tại Km35+978 bên trái tuyến
3 6070/UBND-XDCB 07/10/2022 V/v bổ sung hạng mục thuộc công trình Nâng cấp chỉnh trang khu chợ cũ
4 6289/UBND-NV 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 6296/UBND-VX 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 6295/UBND-VX 18/10/2022 V/v tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại xã Mỹ An
7 6294/UBND-VX 18/10/2022 Về tình hình dịch Sốt xuất huyết Dengue tuần 41 năm 2022 và tiếp tục phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo
8 2448/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão năm 2023
9 2447/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội
10 2446/VPUBND-NN 18/10/2022 Về việc rà soát diện tích các loại cây trồng bị ảnh hưởng do lũ, triều cường, mưa, bão và hướng dẫn chăm sóc vườn cây ăn trái bị ngập lụt do ảnh hưởng của triều cường
11 2445/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v báo cáo kết quả hoạt động du lịch cộng đồng và thực trạng nguồn nhân lực du lịch
12 6281/UBND-TH 18/10/2022 V/v đôn đốc cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
13 6252/KH-UBND 18/10/2022 Kế hoạch đánh giá công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
14 6283/UBND-NV 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo giao biên chế năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2026
15 2451/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ ở người trên địa bàn Tỉnh
16 2450/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp
17 2449/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v tham mưu Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
18 2441/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v phân bổ kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và kinh phí điều tra cung, cầu lao động năm 2022
19 2440/VPUBND-VX 17/10/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
20 2433/VPUBND-VX 14/10/2022 V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ