Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7382/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Nga
2 7381/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lưu Nhựt Minh
3 2089/VPUBND-TCKH 20/10/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
4 2088/VPUBND-TCKH 20/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định giá tính thuế tài nguyên
5 2087/VPUBND-XDCB 20/10/2021 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch Về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
6 7380/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Mai
7 7379/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Phạm Văn Lưu
8 7378/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Lệ
9 7377/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Huỳnh Thị Lan
10 7376/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trương Văn Lắc
11 7375/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Kiều
12 7374/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Trần Ngọc Hạnh
13 7373/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Cẩm Hà
14 7372/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Giang
15 7371/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Duyên
16 2086/VPUBND-VX 20/10/2021 V/v rà soát đối tượng lao động tự do chưa được hỗ trợ theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh
17 10138/UBND-VX 20/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển du lịch, tiêu thụ hàng đặc sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 2080/VPUBND-XDCB 19/10/2021 V/v tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời gian tới
19 2078/VPUBND-NN 19/10/2021 V/v lập danh sách tham dự tập huấn theo Kế hoạch số 2558/KH-SKHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
20 7370/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Dung