Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6206/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Thế
2 6205/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Đởm
3 6204/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Cứng
4 6203/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Chiến
5 6202/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Thị Cẩm Tú
6 6201/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Cao Hữu Tích
7 6200/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Thẻ
8 6199/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Sanh,
9 6198/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Võ Thị Bích Ngọc
10 6197/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Hồ Thị Năm
11 6196/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lương Thị Mén
12 6194/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Huê
13 6194/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Phan Văn Hơn
14 6193/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Bùi Thị Em
15 6192/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trang Văn Chi
16 6191/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Văn Bé
17 9954/QĐ-UBND 12/10/2021 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
18 9953/UBND-XDCB 12/10/2021 V/v bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng (từ cầu kênh Giữa đến cầu kênh Bùi) thuộc dự án Mở rộng đường ĐT.846 đoạn Mỹ An – Bằng Lăng
19 2023/VPUBND-NN 12/10/2021 V/v triển khai thực hiện theo nội dung yêu cầu tại Báo cáo số 270/BC-VPĐP ngày 11 tháng 10 năm 2021 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh
20 2022/VPUBND-NN 12/10/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 893/UBND-KT ngày 06 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh