Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1869/QĐ-UBND 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 1868/QĐ-UBND 14/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
3 1823/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022
4 1864/KH-UBND 14/04/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện đến năm 2030
5 1861/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho F0 điều trị tại nhà, F1 cách ly y tế tại nhà theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2)
6 1862/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục vào làm công chức không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện năm 2022
7 807/VPUBND-NV 13/04/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác tăng cường năng lực công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020
8 804/VPUBND-NN 13/04/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển Chăn nuôi - Thủy sản năm 2022
9 803/VPUBND-NC 13/04/2022 Về việc góp ý phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh
10 1858/UBND-XDCB 13/04/2022 V/v đề xuất phương án sử dụng Nhà công vụ giáo viên của Trường THPT Tháp Mười
11 1857/KH-UBND 13/04/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
12 1856/QĐ-UBND 13/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Mỹ Đông (điểm gần trường TH)
13 1855/UBND-VX 13/04/2022 V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn
14 801/VPUND-VX 13/04/2022 Về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
15 800/VPUBND-VX 13/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
16 799/VPUBND-VX 13/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030
17 1854/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1853/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1852/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1851/QĐ-UBND 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội