Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 8008/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Bé Ba
2 8007/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Thị Cẩm Tuyết
3 8006/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Qui
4 8005/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lê Thị Yến Nhi
5 8004/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Thị Yến Nhi
6 8003/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Hồ Văn Năm
7 8002/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Khá
8 8001/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Hải
9 8000/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Đèo
10 7999/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Đầy
11 7061/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Trung Kiên
12 6714/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Trắng
13 2060/VPUBND-VX 18/10/2021 V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh
14 2058/VPUBND-NN 18/10/2021 V/v đề nghị đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025 (lần 2)
15 2057/VPUBND-TH 18/10/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16 10107/UBND-XDCB 18/10/2021 V/v ý kiến dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh ban hành quy định về phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 10105/QĐ-UBND 18/10/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi tuyên truyền viên pháp luật năm 2021
18 10104/QĐ-UBND 18/10/2021 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Hữu Nghĩa, xã Mỹ Đông
19 10103/QĐ-UBND 18/10/2021 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Võ Thành Lực, xã Mỹ Quí
20 10101/QĐ-UBND 18/10/2021 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Bùi Văn Ân, TTMA