Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7270/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Đỗ Quốc Tuấn
2 7269/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Hữu Trung
3 7268/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Thúy
4 7267/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Bùi Trọng Thích
5 9354/QĐ-UBND 09/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Phát triển hệ thống cây xanh đô thị năm 2021 thị trấn Mỹ An
6 9350/QĐ-UBND 09/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường bờ Đông kênh Giữa (An Phong - 12000 - K27)
7 9349/QĐ-UBND 09/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Phát triển cây xanh đô thị năm 2021 xã Trường Xuân
8 7266/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Hoàng Tâm,
9 7265/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Âu Văn Sự
10 7264/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Âu Thị Phương
11 7263/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Tấn Phước
12 7262/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Nhựt
13 7261/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Ngô Cẩm Nhung
14 7260/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thanh Nga
15 7259/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Huỳnh Thị Tuyết Nga
16 7258/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Năm
17 7257/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Phạm Minh Luân
18 7256/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Loan
19 7255/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Liên
20 7254/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Thanh Kết