Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 8083/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Nhân
2 8082/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Thùy Linh
3 8077/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Cớm
4 8076/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Hoàng Chiến
5 8074/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Nuôi
6 1897/VPUBND-TH 24/09/2021 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
7 1896/VPUBND-TH 24/09/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
8 1889/VPUBND-TH 23/09/2021 V/v góp ý đối với đề xuất phương án đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cam kết hành động với UBND Tỉnh năm 2021
9 1891/VPUBND-VX 23/09/2021 V/v đề xuất triển khai các dự án, nhiệm vụ CNTT phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
10 1893/VPUBND-TCKH 23/09/2021 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2022
11 9582/QĐ-UBND 23/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp cầu kênh 200 thuộc Đường bờ Đông kênh K27
12 9575/UBND-XDCB 23/09/2021 V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị thủ tục đầu tư hạng mục 04 phòng học tạm thuộc Trường TH&THCS Thanh Mỹ
13 9598/QĐ-UBND 23/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 9596/QĐ-UBND 23/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 9595/QĐ-UBND 23/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 9593/QĐ-UBND 23/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 9592/QĐ-UBND 23/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 9585/UBND-TCKH 23/09/2021 V/v đánh giá phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017, định hướng phân cấp từ năm 2022
19 9575/UBND-XDCB 23/09/2021 V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị thủ tục đầu tư hạng mục 04 phòng học tạm thuộc Trường TH&THCS Thanh Mỹ
20 1887/VPUBND-VX 23/09/2021 V/v thực hiện Kế hoạch Kiểm tra công tác bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện năm 2021