Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [624/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Võ Hồng Hằng
2 [623/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Ngoan
3 [622/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Hoài Thanh
4 [621/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Văn Bền
5 [620/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Lâm Hữu Dũng
6 [619/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Võ Minh Tâm
7 [618/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Châu
8 [617/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc xếp hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Hữu Lợi
9 [616/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Văn Rum
10 [615/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Lê Hoàng Phương
11 [614/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Văn Hẹ
12 [613/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Phan Văn Dũng
13 [612/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Phan Thanh Thảo
14 [611/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Ngọc Hơn
15 [610/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc xếp hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Trần Đình Đăng Khoa
16 [609/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc xếp hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Trần Công Định
17 608/QĐ-UBND [- 16/02/2024] Quyết định về việc xếp hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Ngô Thanh Sang
18 [606/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định Về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Đặng Ngọc Dũng
19 605/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Hưởng
20 [604/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Phan Tất Hải