Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1786/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
2 1784/UBND-VX 07/04/2022 V/v vận động lao động tham dự Phiên giao dịch việc làm tháng 4/2022
3 1783/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 1782/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 1781/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 1780/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 1779/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 1778/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 1777/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 1776/UBND-XDCB 07/04/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đồng Tháp (lần 2)
11 1775/UBND-XDCB 07/04/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình Nâng cấp hạ tầng theo hướng kiểu mẫu CDC xã Mỹ Đông
12 1774/UBND-NN 07/04/2022 Về việc nộp hồ sơ và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 trên địa bàn
13 1773/UBND-XDCB 07/04/2022 V/v ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2022-2025
14 1768/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Thanh Mỹ
15 1767/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Thạnh Lợi
16 1766/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Tân Kiều
17 1765/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Phú Điền
18 1764/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Mỹ Qúi
19 1763/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Mỹ Hòa
20 1761/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022