Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [603/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Đoàn Quí Hoàng
2 [602/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với bà Phan Thị Diễm Phượng
3 [601/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Lê Văn Thương
4 [600/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Lê Minh Tấn
5 [599/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Trần Quốc Ẩn
6 [598/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với ông Nguyễn Khắc Nguyên
7 [597/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Trương Tấn Lực
8 [596/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Hứa Thái Ngọc
9 [589/UBND-XDCB - 16/02/2024] Về việc góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Thọ đến năm 2035
10 [588/QĐ-UBND - 16/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 [587/QĐ-UBND - 16/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 [586/QĐ-UBND - 16/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 [585/QĐ-UBND - 16/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 [584/QĐ-UBND - 16/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 [583/QĐ-UBND - 16/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 [582/QĐ-UBND - 16/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 [581/QĐ-UBND - 16/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 [580/QĐ-UBND - 16/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 [579/QĐ-UBND - 16/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 [578/QĐ-UBND - 16/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội