Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 767/VPUBND-NN 06/04/2022 Về việc triển khai Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2 766/VPUBND-XDCB 06/04/2022 V/v triển khai phiếu khảo sát về hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc
3 765/VPUBND-TH 06/04/2022 V/v thực hiện Quyết định số 320/QĐ-UBND-HC ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
4 764/VPUBND-VX 06/04/2022 V/v báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp xã và cấp huyện
5 762/VPUBND-VX 06/04/2022 V/v xét khen thưởng cho các đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao
6 1538/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 1540/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 1541/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 1542/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai tán
10 1543/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
11 1544/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 1545/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 1546/QĐ-UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 1551/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Văn Thoàng
15 1550/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - ông Dương Văn Đông thừa kế Dương Văn Đực
16 1549/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười và Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
17 1552/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - bà Trần Thị Bạch Loan nhận thừa kế Nguyễn Thành Dũng
18 1553/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Trần Văn Khánh
19 261/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - bà Nguyễn Thị Bảy
20 1356/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Đặng Thị Kim Phượng