Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6233/UBND-NV 14/10/2022 V/v đăng ký danh sách CBCCVC tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2022
2 6238/UBND-NN 14/10/2022 Về việc chủ động ứng phó với lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông
3 6240/UBND-TCKH 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 2437/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
5 6241/UBND-VX 14/10/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6 6223/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 6222/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 6221/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 6220/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 6219/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 6218/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 6102/UBND-XDCB 10/10/2022 V/v chủ trương nghiệm thu thực tế và phát sinh khối lượng công trình CDC trung tâm xã Phú Điền
13 6217/UBND-VX 14/10/2022 V/v ý kiến về sự phù hợp đối với các vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS với quy hoạch khác của huyện
14 6216/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v chấp thuận cho Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp cải tạo, sửa chữa Cửa hàng xăng dầu Mỹ An
15 6215/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v cung cấp, số liệu hiện trạng và xây dựng, cập nhật Bản đồ hiện trạng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
16 6214/QĐ-UBND 14/10/2022 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nâng cấp cống tạo nguồn ô bao Tân Kiều 6
17 6213/QĐ-UBND 14/10/2022 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Việt Kiều.
18 2409/VPUBND-VX 13/10/2022 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023
19 2408/VPUBND-VX 13/10/2022 V/v hỗ trợ Tổ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể
20 2407/VPUBND-NN 13/10/2022 Về việc rà soát, đăng ký nguồn vốn, danh mục công trình thực hiện Chương trình nông thôn mới đến năm 2025