Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3518/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 03 (xây dựng) thuộc công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây kênh TM - MA (kênh ranh Phú Điền - kênh Nhất)
2 3517/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Đông kênh K27
3 3516/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh An Tiến
4 3515/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh Ngang
5 3513/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phát triển hệ thống cây xanh trung tâm xã Trường Xuân
6 1230/VP.UBND-NN 07/09/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh về sản xuất tơ sen để phục vụ du lịch
7 1228/VP.UBND-NN 07/09/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 09 tháng đầu năm 2020
8 1227/VP.UBND-NN 07/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
9 3505/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
10 3503/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
11 3497/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
12 3498/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
13 3499/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
14 3500/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
15 3501/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
16 3502/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
17 3495/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất
18 3493/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất
19 3492/UBND-NC 07/09/2020 Về việc theo dõi việc triển khai thực hiện dự án của Ngân hàng TMCP Đông Á
20 3491/UBND-NC 07/09/2020 Về việc rà soát, thống kê, cắm mốc quản lý và khai thác các khu đất công trên địa bàn huyện