Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2003/VPUBND-VX 08/10/2021 Về việc hướng dẫn thu dung, điều trị đối với người nhiễm COVID-19 về từ các tỉnh, thành phố
2 2002/VPUBND-NN 08/10/2021 V/v xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN
3 2001/VPUBND-NN 08/10/2021 V/v đăng ký thực hiện mô hình chỉ đạo điểm OCOP giai đoạn 2021-2025
4 2000/VPUBND-NC 08/10/2021 Về việc hỗ trợ thi công Tiểu dự án 2 “ Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 1999/VPUBND-NN 08/10/2021 V/v đăng ký danh sách theo Kế hoạch Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức kinh tế hợp tác của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh
6 6513/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Thà,
7 6512/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Tuyết Sương
8 6511/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Sơn
9 6510/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trương Thị Mỹ Linh
10 6509/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Hóa
11 6508/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Duyên
12 6507/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Ngô Minh Tuấn
13 6506/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Tuyết
14 6505/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hiền
15 6504/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Đoàn Hồng Đức
16 6503/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Tấn Đạt
17 6502/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Hồ Thị Bay
18 6501/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Út
19 6500/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Võ Thị Tiền
20 6499/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Thạnh,