Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6253/UBND-NN 17/10/2022 Về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2022
2 6265/UBND-TCKH 17/10/2022 V/v bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại địa phương
3 6264/UBND-TNMT 17/10/2022 V/v ý kiến đối với thủ tục hành chính môi trường của Công ty TNHH MTV Nguyên Khang Tháp Mười
4 6208/TTr-UBND 13/10/2022 Về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tháp Mười
5 6257/UBND-VX 17/10/2022 V/v quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
6 6256/UBND-VX 17/10/2022 V/v tăng cường mở lớp và thanh toán kinh phí mở lớp bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022
7 6246/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Bà Lê Thị Kim Huệ, thị trấn Mỹ An - thửa 754
8 6245/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Lê Thị Kim Huệ, thị trấn Mỹ An
9 6243/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Nguyễn Thị Thạnh, xã Mỹ Hòa
10 6242/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Phan Thị Tuyết Nhung, xã Đốc Binh Kiều
11 6228/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 6227/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 6226/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 6225/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 6224/QD-UBND 14/10/2022 Quyết định vềviệc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 2423/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
17 2422/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
18 2421/VPUBND-VX 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 2420/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
20 2419/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp