Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2330/UBND-VX 09/05/2022 V/v bàn giao công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
2 10942/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Thạnh Lợi (điểm chợ)
3 2328/UBND-VX 09/05/2022 V/v triển khai Kế hoạch chi hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện năm 2022 từ nguồn thu xổ số kiến thiết
4 1059/VPUBND-TCKH 09/05/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính
5 2327/UBND-VX 09/05/2022 V/v tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022
6 1057/VPUBND-NN 09/05/2022 Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
7 1056/VPUBND-TCKH 09/05/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ
8 1053/VPUBND-VX 06/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số huyện Tháp Mười năm 2022
9 2325/QĐ-UBND 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giám sát tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục vào làm công chức không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện năm 2022
10 2324/QĐ-UBND 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục vào làm công chức không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện năm 2022
11 1045/VPUBND-NV 06/05/2022 V/v đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022
12 1044/VPUBND-VX 06/05/2022 V/v thực hiện Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
13 1043/VPUBND-TH 06/05/2022 V/v báo cáo công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2022
14 1042/VPUBND-VX 06/05/2022 V/v tham mưu Kế hoạch phát động tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022
15 1041/VPUBND-VX 06/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
16 2319/QĐ-UBND 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 2318/QĐ-UBND 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 2317/QĐ-UBND 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 2316/QĐ-UBND 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 1030/VPUBND-TH 06/05/2022 V/v chuẩn bị tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đánh giá chỉ tiêu tiêu môi trường giai đoan 2021-2025 và khảo sát, đánh giá thực hiện chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới