Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1725/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 894/UBND-XDCB 25/02/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình Trường Tiểu học Trần Thị Bích Dung
3 1724/UBND-TCKH 06/04/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
4 1722/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 1721/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 1720/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 1719/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 1718/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 1717/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 1716/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 755/VPUBND-TCKH 06/04/2022 V/v báo cáo kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2018-2021
12 754/VPUBND-XDCB 06/04/2022 V/v cung cấp thông tin liên quan địa điểm thực hiện dự án
13 1490/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Minh Long
14 1489/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - hộ ông Đặng Văn Hải, thị trấn Mỹ An
15 1491/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Văn Phúc
16 1492/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Đỗ Thị Giềng
17 1493/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Lý Văn Hùng
18 1494/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Văn Sanh
19 1495/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Tân Kiều (mở rộng) - Hộ ông Bùi Văn Dương
20 1496/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Đặng Thị Yến