Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6327/QĐ-UBND 20/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 6342/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc giao dự toán và phân khai kinh phí lập quy hoạch từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2022
3 6341/UBND-NN 20/10/2022 V/v thực hiện Thông báo số 367/TB-VPĐP ngày 11/10/2022 của Văn phòng Điều phối tỉnh về thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong về kết quả kiểm tra giám sát thực hiện Kết luận số 250-KL/TU trên địa bàn
4 6339/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo phương án truyền thông quảng bá và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
5 6336/UBND-VX 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ ở người trên địa bàn Tỉnh
6 6335/UBND-NN 20/10/2022 Về việc nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn huyện
7 6334/UBND-VX 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp
8 6333/UBND-VX 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão năm 2023
9 6332/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2023
10 6331/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
11 6330/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND Tỉnh
12 6329/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND Tỉnh
13 6301/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 6300/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 6320/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 6319/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 6318/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
18 6317/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
19 6280/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 6279/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội