Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6125/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 6130/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 6131/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
4 6132/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 6133/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 6134/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 6135/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
8 6136/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
9 6205/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 6204/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 6202/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 6201/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 6200/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 6199/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 6198/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
16 6197/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 6196/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 6195/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 2405/VPUBND-TCKH 13/10/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
20 6193/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng