Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1534/UBND-NN 28/03/2022 Về việc liên kết sản xuất lúa với Công ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp Lộc Trời
2 12185/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười
3 12186/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOAC̣H Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn huyện Tháp Mười
4 1364/UBND-VX 28/03/2022 V/v triển khai thực hiện rà soát đối tượng, hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt và giải ngân cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ
5 1361/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Hoàng Minh, xã Mỹ Hòa
6 1362/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hộ ông Hồ Văn Luận, xã Tân Kiều
7 1715/UBND-NN 06/04/2022 Về việc góp ý dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
8 1714/UBND-XDCB 06/04/2022 V/v thỏa thuận địa điểm Dự án đầu tư điện năng lượng mặt trời nổi tại xã Hưng Thạnh của Công ty cổ phần đầu tư C.E.T
9 1713/UBND-NN 06/04/2022 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ và Công tác phòng, chống thiên tai năm 2022
10 1712/UBND-TCKH 06/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2022
11 1711/UBND-XDCB 06/04/2022 V/v hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư xin đầu đầu tư hạ tầng tại Khu 2 thuộc Cụm công nghiệp-Dịch vụ thương mại Trường Xuân
12 1710/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề Y, Dược tư nhân, Mỹ phẩm trên địa bàn huyện năm 2022
13 752/VPUBND-NN 06/04/2022 Về viêc thực hiện theo nội dung yêu cầu Công văn số 940/SNN-KHTC ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
14 751/VPUBND-XDCB 06/04/2022 V/v tham mưu giao đất tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân để xây dựng nhà máy nước mặt
15 1709/UBND-NN 06/04/2022 Về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng
16 1593/UBND-XDCB 29/03/2022 V/v ý kiến vị trí xây dựng trạm BTS đợt 2 năm 2021 (lần 2)
17 1597/UBND-XDCB 29/03/2022 V/v cung cấp thông tin về các dự án cầu nằm trên tuyến kênh do Trung ương quản lý
18 12187/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 12188/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
20 12189/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười