Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1477/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình truyền thông về Dân số; về mất cân bằng giới tính khi sinh và các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười
2 1478/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
3 1603/UBND-VX 30/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025
4 1604/UBND-VX 30/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
5 1605/UBND-TCKH 30/03/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết
6 1606/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển trợ cấp xã hội
7 732/VPUBND-TCKH 05/04/2022 V/v báo cáo quy trình thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất
8 1606/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển trợ cấp xã hội
9 1607/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận trợ cấp xã hội
10 1608/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
11 1609/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
12 1610/UBND-XDCB 30/03/2022 V/v ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021
13 1479/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)”
14 1601/KH-UBND 30/03/2022 KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
15 1619/QĐ-UBND 31/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Văn Tám
16 1627/UBND-TCKH 31/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn quy trình lập, phân bổ và quyết toán kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và định mức chi cho công trình lịch sử trên địa bàn tỉnh
17 1628/QĐ-UBND 31/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Ngô Duy Tân, xã Hưng Thạnh
18 12190/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chi công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2021
19 1622/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
20 1623/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội