Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2358/VPUBND-TH 06/10/2022 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022
2 2357/VPUBND-TH 06/10/2022 V/v triển khai hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.5 Xã nông thôn mới Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
3 6065/UBND-XDCB 06/10/2022 V/v ý kiến điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030 (điều chỉnh)
4 6064/TTr-UBND 06/10/2022 Về việc phê duyệt Đề cương lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trung tâm xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
5 6063/QĐ-UBND 06/10/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Phương Thịnh – kênh 5 Phước – kênh 8 Phước.
6 5565/KH-UBND 21/09/2022 Kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững huyện Tháp Mười đến năm 2025
7 6062/QĐ-UBND 06/10/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh Giữa Ấp 5.
8 2356/VPUBND-XDCB 06/10/2022 V/v rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
9 6060/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 6059/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 6058/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 6057/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 6056/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 6055/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 6054/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 6053/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 6052/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 6051/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 6050/QĐ-UBND 30/11/1899 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 6049/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội