Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6047/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 6046/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 6045/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 6044/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 6043/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 4007/QĐ-UBND 07/07/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trung tâm VHHTCĐ cũ xã Mỹ Quí
7 4523/QĐ-UBND 02/08/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hồ bơi xã Đốc Binh Kiều
8 2355/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023
9 2354/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v hướng dẫn làm hồ sơ minh chứng thực hiện bộ tiêu chí Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 do ngành Y tế phụ trách
10 6041/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 2349/VPUBND-TH 06/10/2022 V/v thông tin, tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
12 6038/QĐ-UBND 06/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
13 6037/QĐ-UBND 06/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân bổ số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
14 6035/UBND-TCKH 06/10/2022 V/v sử dụng kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
15 6033/QĐ-UBND 06/10/2022 Về việc giao dự toán bổ sung và phân khai chi tiết vốn đầu tư Đường bờ Tây kênh 500 từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021
16 2353/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v gửi báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em
17 6010/UBND-TCKH 04/10/2022 V/v đăng ký nhiệm vụ thực hiện tiết kiệm năng lượng năm 2023
18 6032/KH-UBND 06/10/2022 Kế hoạch Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 6031/BC-UBND 06/10/2022 Báo cáo về tình hình liên kết tiêu thụ 9 tháng đầu năm và thông tin đề nghị hỗ trợ tiêu thụ quý IV năm 2022 và năm 2023
20 2350/VPUBND-TCKH 06/10/2022 V/v đăng ký kế hoạch ứng vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025