Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1624/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
2 1625/QĐ-UBND 31/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
3 1506/UBND-XDCB 25/03/2022 V/v gia hạn thời gian thi công công trình SLMB KDC Trung tâm xã Đốc Binh Kiều
4 1004/UBND-XDCB 04/03/2022 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Hạ tầng đoạn cuối đường bờ Nam kênh Tư Mới
5 706/UBND-XDCB 17/02/2022 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Phú Điền
6 1537/UBND-XDCB 28/03/2022 V/v gia hạn và phát sinh khối lượng gói thầu số 06 Điểm phụ thuộc công trình Trường Tiểu học và THCS Thanh Mỹ (Phần TH)
7 1481/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2022
8 1051/QĐ-UBND 07/03/2022 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2
9 1643/UBND-XDCB 01/04/2022 V/v rà soát, điều chỉnh mốc lộ giới giao thông nông thôn trên địa bàn
10 1633/KH-BCĐ 31/03/2022 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022
11 1647/BC-UBND 01/04/2022 Quyết toán kinh phí thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng cuối năm 2021
12 1650/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 1654/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1655/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 1656/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 1657/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 1658/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1659/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1660/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1661/QĐ-UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội