Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6096/QĐ-UBND 10/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 476/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Hội kỳ Nhất xã Trường Xuân - hộ ông Phạm Văn Tài
2 2370/VPUBND-VX 10/10/2022 V/v chủ trương đầu tư hệ thống camera giám sát giao thông và Trung tâm giám sát giao thông năm 2022
3 2360/VPUBND-XDCB 06/10/2022 V/v nắm các hạn chế của báo cáo kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện một số nội dung được phân cấp trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
4 2366/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
5 2365/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v triển khai hướng dẫn thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
6 2364/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao
7 2363/VPUBND-NV 06/10/2022 V/v triển khai Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
8 2362/VPUBND-NV 06/10/2022 V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
9 2359/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024
10 2358/VPUBND-TH 06/10/2022 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022
11 2357/VPUBND-TH 06/10/2022 V/v triển khai hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.5 Xã nông thôn mới Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
12 6065/UBND-XDCB 06/10/2022 V/v ý kiến điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030 (điều chỉnh)
13 6064/TTr-UBND 06/10/2022 Về việc phê duyệt Đề cương lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trung tâm xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
14 6063/QĐ-UBND 06/10/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Phương Thịnh – kênh 5 Phước – kênh 8 Phước.
15 5565/KH-UBND 21/09/2022 Kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững huyện Tháp Mười đến năm 2025
16 6062/QĐ-UBND 06/10/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh Giữa Ấp 5.
17 2356/VPUBND-XDCB 06/10/2022 V/v rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
18 6060/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 6059/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 6058/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội