Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 9890/UBND-VX 07/10/2021 V/v thống kê, đề xuất tên đường, công trình công cộng
2 9887/QĐ-UBND 07/10/2021 Thành lập Tổ công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Tháp Mười
3 1985/VPUBND-XDCB 07/10/2021 V/v báo cáo danh mục công trình dự kiến khởi công, hoàn thành
4 1983/VPUBND-NN 07/10/2021 V/v triển khai Hướng dẫn số 03/HD-SNN ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp
5 5776/QD-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Hồ Văn Thuận
6 5775/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Thao
7 5774/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Tám
8 5773/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Bé Ta
9 5772/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Bùi Thị Sum,
10 5771/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Sáu
11 5770/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Sao
12 5769/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Quanh
13 5768/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Phấn
14 5767/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trương Thị Phấn
15 5766/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đào Thị Nhuần
16 5765/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Ngọc
17 5764/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Công Minh
18 5763/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Lự
19 5762/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Châu Văn Long
20 5761/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Lệ