Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6057/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 6056/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 6055/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 6054/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 6053/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 6052/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 6051/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 6050/QĐ-UBND 30/11/1899 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 6049/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 6047/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 6046/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 6045/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 6044/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 6043/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 4007/QĐ-UBND 07/07/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trung tâm VHHTCĐ cũ xã Mỹ Quí
16 4523/QĐ-UBND 02/08/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hồ bơi xã Đốc Binh Kiều
17 2355/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023
18 2354/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v hướng dẫn làm hồ sơ minh chứng thực hiện bộ tiêu chí Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 do ngành Y tế phụ trách
19 6041/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 2349/VPUBND-TH 06/10/2022 V/v thông tin, tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia