Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 690/VPUBND-VX 31/03/2022 V/v thực hiện Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 tại tỉnh Đồng Tháp
2 691/VPUBND-VX 31/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
3 692/VPUBND-VX 31/03/2022 V/v Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá X
4 693/VPUBND-TCKH 31/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
5 695/VPUBND-VX 31/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
6 696/VPUBND-TCKH 31/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
7 697/VPUBND-TCKH 31/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
8 698/VPUBND-VX 31/03/2022 V/v thực hiện Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn Tỉnh trong điều kiện bình thường mới
9 699/VPUBND-TCKH 31/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
10 700/VPUBND-TCKH 31/03/2022 V/v triển khai Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17 năm 2022 -2023
11 1679/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 1678/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 1677/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 1676/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 1675/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 1674/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 1673/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 1672/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 1671/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 1670/QĐ-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội